>
15.07.2024 - Aluminyumcuyuz & Alüminyum üzerine güncel bilgiler

Fotovoltaik Solar Panel Alüminyum Çerçevesi Nasil Üretilir?How Photovoltaic Solar Panel Aluminium Frames can be producing?كيف الألواح الشمسية الضوئية الألومنيوم إطارات يمكن أن تنتج؟Как фотогальваническая солнечная панель алюминиевых рам может производить?چگونه خورشیدی فتوولتائیک پنل آلومینیوم فریم را می توان تولید؟

aluminyumcuyuz

Yazarın şu ana kadar yazılmış 144 makalesi bulunuyor.

Uzun yıllar boyunca elektriğinizi bedavaya getirebilirsiniz…

YÜKSEK TUTARDA GELEN ELEKTRİK FATURALARINIZDAN VE GELECEK ZAMLARDAN KURTULMAK MI İSTİYORSUNUZ?

Elektrik hattı olan bir yerdesiniz ve faturalarınızdan bıkıp usandınız! Yeni yürürlüğe giren 500 kW altı Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (LÜY) ile lisans alma prosedürleriyle uğraşmadan faturalarınızı sıfırlayabilir veya İLK AYDAN İTİBAREN hemen azaltabilirsiniz.

Üstelik ihtiyaç fazlası olan elektriği satma imkanınız da var. Tüketmediğiniz her kWh elektriği yönetmelik çerçevesinde bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım kurumu sizden geri almak durumunda. Aynı dağıtım bölgesinde olmak kaydıyla, farklı bir yerde kuracağınız güneş enerji sisteminin üretim fazlasını ev ve işyeri tüketimden de mahsup edebiliyorsunuz. Güneş panellerinin kullanım ömrünün yaklaşık 50-60 yıl olduğunu göz önüne alırsanız, yıllar boyu elektriğinizi güneş enerjisinden sağlamış olacaksınız.

ELEKTRİĞİNİZ Mİ YOK? ŞEBEKE HATTI ÇOK MU UZAKTA?

Artık nasıl tasarım yapacağım diye düşünmenize gerek yok! Son kullanıcılar için tasarladığımız solar paket sistemlerden ihtiyacınıza en uygun olanını seçerek elektriğinizi kendiniz üretebilir, kimseye bağımlı olmadan kullanabilirsiniz… Elektrik olmayan her yerde güneş enerjisinden faydalanabilirsiniz. Elektrik kesintisi veya Voltaj problemi yaşıyor iseniz çözüm yine güneşte!

HIZLA YÜKSELEN BİR SEKTÖRDE YENİ BİR İŞ KURUP, BÖLGENİZDEKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?

Son dönemde gittikçe önem kazanan ve iyi bir gelecek vadeden yeşil iş sektörüne fotovoltaik sistemlerle giriş yapıp, bölgenizdeki fırsatları değerlendirebilirsiniz. Çevre dostu temiz ve tükenmeyen öz kaynağımız ile enerjide bağımsızlık ve konfor imkanı artık çok daha kolay.

TASLAK PROGRAM

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

– Güneş Enerji Sistemlerine Giriş

Fotovoltaik Etki ile Elektrik Enerjisi Üretimi

Güneş Pilinin Yapısı ve Çalışma Prensibi

– Güneş Enerji Sistemlerinde Kullanılan Ekipmanlar

Temel Sistem Bileşenleri

Yardımcı Ekipmanlar

– Güneş Enerji Sistemlerinin Çeşitleri

Bağımsız-Akülü (Off-Grid) Solar-PV Sistemler nedir?

Şebekeye Paralel (On-Grid) Solar-PV Sistemler nedir?

– Güneş Panellerinin Uygulama Alanlarına Bakış

Başlıca Uygulama Alanları nelerdir?

Örnek Hazır Paket Sistemlere Bakış

– Güneş Enerji Sistemlerinin Projelendirilmesi

– Güneş Enerji Sistemlerinin Uygulaması ve İşletmesi

– Lisanssız Güneş Enerji Projelerin Yasal Mevzuatı

Güneş Elektriğinde Yeni Dönem, Kendi Elektriğini Üret

Somut Örnek Sistemler ve Uygulamaları

– Sürdürülebilir Finans Modellerine Örnekler

– Yeni İş Alanları, İstihdam, Yerel İş Gücü, Yatırım & Kazanç

Lisanssız Elektrik Üretimi ile ilgili mevzuat aşağıdadır:

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

3 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27774

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulanlara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ve mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adalanma: Dağıtım sisteminin üretim tesisi bulunan bir bölgesinin dağıtım sisteminden fiziksel olarak ayrılmasını,

b) AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilimi,

c) Anma Gerilimi: AG tek faz sistemler için etkin şiddeti 230V, AG üç fazlı sistemler için 400 V, YG sistemler için ise bağlantı noktasında tanımlanan gerilimin nominal değerini,

ç) Bağlantı: Üretim tesisinin AG veya YG seviyesinde bir koruma teçhizatı üzerinden dağıtım sistemiyle irtibatlandırılmasını,

d) Bağlanabilirlik oranı: Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinin kısa devre katkısı hariç bağlantı noktasındaki üç faz kısa devre akımının, bağlanacak üretim tesisinin nominal akımına bölümü ile elde edilecek değeri,

e) Bağlantı ekipmanı: Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısı için kullanılan, üretim tesisi üzerinde veya üretim tesisi ile bağlantı noktası arasında tesis edilen koruma ve kumanda sistemlerinin bütününü,

f) Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları kapsamında dağıtım sistemine bağlandıkları dağıtım merkezi, transformatör ya da girdi-çıktı yapılan hattan irtibat kurulan en yakın dağıtım merkezi veya transformatör,

g) Bağlantı ve sistem kullanım usul ve esasları: Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin tasarım, bağlantı ve sistem kullanım usul ve esaslarını içeren Kurul kararını,

ğ) Evirici: Doğru akımı natif akıma dönüştüren düzeneği,

h) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları,

ı) İlgili standart: Üretim tesisinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve performans kriterlerine ilişkin olan, öncelik sırasına göre Türk Standartları / CENELEC / IEC ve diğer uluslararası standartları,

i) İlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılmış elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin güvenli ve kararlı işletilebilmesi için gereken şartları ve standartları içeren 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ile diğer yönetmelik ve tebliğleri,

j) Kojenerasyon tesisi: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin eş zamanlı olarak üretiminin gerçekleştirildiği tesisi,

k) Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 50 kW ve altında olan kojenerasyon tesisini,

l) OSB: Organize Sanayi Bölgesi,

m) Tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde olup bağlantı anlaşması ya da yerine kaim bir sözleşme kapsamında dağıtım sistemine bağlı, elektrik enerjisi tüketen birim, tesis ya da teçhizatı,

n) Yenilenebilir enerji kaynağı: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynağını,

o) YG: Etkin şiddeti 1000 Voltun üzerinde olan gerilimi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ana kolon hattı, kolon hattı ve yapı bağlantı hattı ibareleri Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki anlam ve kapsama; diğer ifade ve kısaltmalar ise ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir. Ayrıca üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım sistemine aynı baradan bağlı olması halinde her ikisi aynı yerde kabul edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ticari ve Teknik Hükümler

Lisans alma ve şirket kurma muafiyeti

MADDE 4 – (1) Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.

(2) Yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla, tesis toplam verimliliği 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirlenen değerin üzerinde olan kojenerasyon tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında, her bir tüketim tesisi için ancak bir adet mikro kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulabilir. Bir gerçek veya tüzel kişinin, uhdesindeki her bir tüketim tesisi için kuracağı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü 500 kW’tan fazla olamaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesisleri aynı dağıtım bölgesi içerisinde olur.

Bağlantı başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri dağıtım sistemine bağlanır. Dağıtım şirketi, üretim tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre üretim tesisini YG ve AG gerilim seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantı başvurusu talebi, ancak bu Yönetmelik hükümleri ve Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esasları çerçevesinde reddedilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişi, bağlantı ve sistem kullanımı amacıyla, ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunan matbu bir dilekçe ve EK-A’daki Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ile doğrudan ilgili dağıtım şirketine veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvurur. Bağlantı Başvuru Formu ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler de sunulur:

a) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir sair belge,

b) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin bilgi ve belgeler,

c) Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı tesisler hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edildiğine dair belge.

(3) Dağıtım şirketi, ihtiyaç duyması halinde üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir, ancak 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında temin edilmiş bilgiler ayrıca istenemez.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden her takvim ayı içinde alınan başvurular takip eden ayın ilk 15 günü içinde toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. TEİAŞ görüşü sorulan başvurularda bu süre sadece dağıtım şirketinin işlemleri için uygulanır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında YG seviyesinden dağıtım sistemine bağlanmak isteyen rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı başvuruları için transformatör merkezi bazında TEİAŞ’ın bildireceği bağlanabilir kapasite esas alınır.

(6) Dağıtım şirketince dağıtım sistemine bağlantısı yapılacak olan üretim tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede;

a) Başvurunun yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması,

b) Başvurunun tüketim tesisi ile aynı yerde olması,

c) Başvuru sahibinin önceden uygun bulunmuş bir başvurusunun olmaması

kriterleri sıra ile uygulanır. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla başvurunun tüm kriterleri sağlaması durumunda başvuru sırası dikkate alınır.

(7) Her bir bağlantı noktasında bir kişiye yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için en fazla 500 kW, mikro kojenerasyon tesisleri için en fazla 50 kW tahsis yapılabilir.

(8) YG gerilim seviyesinden bağlantı talebinde bulunan rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi başvuruları beşinci fıkra kapsamında TEİAŞ tarafından her bir trafo merkezi için bildirilen bağlanabilir kapasiteye ulaşıncaya kadar başvuru sırasına göre dağıtım sistemine bağlanır.

Bağlantı ve sistem kullanımı

MADDE 6 – (1) Dağıtım şirketi, 5 inci madde kapsamında yapılan başvurulara ilişkin gerekçeli değerlendirme neticesini ve bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa ALTERNATİF bağlantı önerisini, başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Bağlantı başvurusu uygun bulunan veya dağıtım şirketince teklif edilen ALTERNATİF bağlantı noktası önerisini kabul eden gerçek veya tüzel kişinin, yazılı bildirim tarihini izleyen altmış gün içerisinde, aşağıdaki belgeleri dağıtım şirketine eksiksiz sunması halinde kendisiyle otuz gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalanır.

a) İlgili kurumlardan alınması gereken izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeler,

b) Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından onaylanan projeler,

c) Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenecek Tip Test Formu’nda belirtilen bilgileri ihtiva eden ve Türk Standardları Enstitüsü veya akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış tip test raporları,

ç) Üretim tesisinin; dağıtım sistemine bağlantısında, korumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak dâhili veya harici bir bağlantı ekipmanının kullanılacak olması durumunda, bu bağlantı ekipmanlarının Türk Standardları Enstitüsü veya akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış tip test raporları.

(2) Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısında kullanılacak olan bağlantı ekipmanı üretim tesisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısında, korumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak dâhili veya harici bir bağlantı ekipmanı kullanılması durumunda, bağlantı ekipmanları da üretim tesisine ilişkin kabul testlerine dâhil edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında; bağlantı ve sistem kullanımı taleplerinin değerlendirilmesinde uygulanacak Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esasları ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında yer alacak genel hükümler, dağıtım şirketlerinin görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen usul ve esaslar ile genel hükümler dağıtım şirketlerinin internet sayfasında yayımlanır.

(4) Mülkiyet ve işletme sınırları, bağlantı anlaşmasında belirlenir.

(5) Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu tarih, hiçbir şekilde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten önce veya geçici kabul tarihinden itibaren onbeş günden geç olamaz.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler;

a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olması halinde sisteme verdiği veya sistemden çektiği net enerji miktarı için,

b) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olmaması halinde sisteme verdiği ve sistemden çektiği enerji miktarları için ayrı ayrı

dağıtım sistemi kullanım bedeli öder.

Üretim tesislerinin tasarım ve bağlantı esasları

MADDE 7 – (1) Üretim tesisi, sayacın bulunduğu nokta itibarıyla dağıtım sisteminin gerilim seviyesi ve frekans düzeyi (50 Hz) ile uyumlu olacak ve akım ve gerilim harmonikleri ile fliker etkisi bakımından diğer dağıtım sistemi kullanıcılarına olumsuz etki yapmamalıdır.

(2) Üretim tesisi, şebeke kaybı (Loss of Mains) veya dağıtım sisteminde bir kısa devre arızası oluşması durumunda ve olağandışı şebeke koşullarının varlığında dağıtım sistemiyle bağlantısı kesilecek ve dağıtım sistemine kesinlikle enerji vermeyecek şekilde tasarlanır, kurulur ve işletilir.

(3) Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısının, dağıtım sisteminin topraklama sistemine ve ilgili teknik mevzuata uygun olarak yapılması şarttır.

(4) Dağıtım şirketi, dağıtım sistemine YG seviyesinden bağlantı yapacak olan üretim tesislerinden, bağlantı noktasındaki gerilim, aktif ve reaktif güç ve bağlantı durumuna ilişkin verilere erişmek amacıyla izleme sistemlerinin kurulmasını talep edebilir. İzleme sisteminin teknik özellikleri dağıtım şirketi tarafından belirlenir. Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi, bu amaçla tesis edilmesi gereken altyapı ve ekipmanlardan sadece üretim tesisi ile bağlantı anlaşmasında belirlenen mülkiyet sınırı arasındakileri temin ve tesis eder.

(5) Üretim tesisinin tüketim tesisinin bulunduğu yerde kurulmak istenmesi halinde, yapı bağlantı hattının akım taşıma kapasitesini aşmamak kaydıyla, binanın herhangi bir bölümünde kurulacak üretim tesisi, bina iç tesisatı ile kolon / ana kolon hatları ilgili teknik mevzuatta belirlenen karakteristiğe uygun olmalıdır.

(6) Dağıtım şirketi, ihtiyaç duyduğu anda personelinin kolayca ulaşabileceği, dağıtım sistemine bağlantı noktasında kilitlenebilir, kontaklarının pozisyonu üretim tesisinin dağıtım tesisinden ayrıldığının belirlenebilmesine imkân sağlayacak şekilde, bağlanan sistemin özelliklerine uygun yük ayırıcısı veya kesici ve ayırıcı tesis edebilir.

(7) YG seviyesinden bağlı üretim tesisleri için 19/2/2003 tarihli ve 25025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği ilgili hükümleri de uygulanır.

(8) Dağıtım sistemine bağlanmış bir üretim tesisi ve/veya teçhizatı ayarlarında herhangi bir değişiklik ancak dağıtım şirketinin onayı ile imalatçı talimatlarına uygun olarak yapılabilir.

(9) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında gerçek kişilerce kurulacak mikrokojenerasyon tesisleri ile ikinci fıkrası kapsamındaki kojenerasyon tesislerinin sisteme enerji kaçırmayacak şekilde tasarlanması, kurulması ve işletilmesi esastır.

Bağlantı noktası seçimi

MADDE 8 – (1) Başvuruda beyan edilen üretim tesisinin kurulu gücünün;

a) 11 kW ve altında olması halinde AG,

b) 11 kW’ın üzerinde olan üretim tesisleri, yapılan teknik değerlendirme sonucunda AG veya YG

seviyesinden dağıtım sistemine bağlanır. Bu husustaki bağlantı şartları Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarıyla belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım sistemine bağlanan tüketim tesisi ile aynı yerdeki üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısı için ek yatırım gerekmesi halinde ilgili mevzuatta yer verilen branşman hattına ilişkin hükümler uygulanır.

(3) AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesislerinin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün gücünün yüzde otuzunu (%30) geçemez.

(4) Bir dağıtım transformatöründe bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite EK-B tabloya göre belirlenir.

(5) Bağlanılacak noktanın bağlanabilirlik oranının;

a) Kurulu gücü 500 kW’ın üzerindeki kojenerasyon tesisleri için ise 35’in,

b) Diğer üretim tesisleri için 100’ün

üzerinde olması esastır. Bağlanabilirlik oranının bu değerlerin altında olması durumunda dağıtım şirketi bağlantı için başka bir bağlantı noktası teklif edebilir.

(6) Bağlantı noktası itibarıyla, üretim tesisinin kısa devre akımına katkısı ile birlikte oluşabilecek kısa devre akımı, dağıtım sistemi teçhizatının kısa devre akımı dayanma değerini aşamaz.

İşletme koşullarının dışına çıkılması

MADDE 9 – (1) Can ve mal emniyetinin sağlanması için, bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisi ile bağlantı ekipmanının, şebeke kaybı olması veya kısa devre arızası oluşması durumlarında Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenen koşullara uygun olarak dağıtım sistemiyle bağlantısının kesilmesi zorunludur. Üretim tesisi, bu durumların her birinde sistemde adalanmaya neden olmadan dağıtım sisteminden ayrılmalıdır.

(2) Dağıtım şirketi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantı noktasındaki dağıtım sisteminin durumuna göre ilgili mevzuatta öngörülen işletme koşulları dışına çıkılmaması ve üretim tesisinin fliker etkisinin uygun seviyeye getirilebilmesi için ilave koruma tedbirlerinin alınmasını isteyebilir.

Güç kalitesi

MADDE 10 – (1) Üretim tesisi ve bağlantı ekipmanı, Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenen güç kalitesi parametrelerini ve elektromanyetik uyumluluk konusundaki standartları sağlamalıdır.

(2) Evirici ile bağlanacak üretim tesislerinin, tasarımı sebebiyle dağıtım sistemine enjekte ettiği doğru akım miktarı üretim tesisinin anma akımının binde beşini geçemez.

Teknik sorumluluk

MADDE 11 – (1) Dağıtım sistemine AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması ve işletilmesi sorumluluğu üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Bu kapsamda;

a) AG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar,

b) YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin projelendirilmesi aşamasından başlamak üzere işletme süresince

görev yapacak ilgili teknik mevzuata göre yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek zorunludur.

(2) İşletme sorumlusu, üretim tesisi ve mütemmim cüzlerinin ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuata uygun olarak teçhiz edilmesi ve işletilmesine nezaretle görevlidir. Sorumlu olduğu mevzuata aykırılıklardan kaynaklanacak zararlardan işletme sahibi ile beraber müteselsilen sorumludur.

Uyum, bakım ve testler

MADDE 12 – (1) Üretim faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişi; dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin, dağıtım sistemine, bu Yönetmeliğe ve bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına uygun olduğunu aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde dağıtım şirketine bildirir;

a) Üretim faaliyeti gösterecek gerçek veya tüzel kişi; üretim tesisine ait imalat testi veya sertifikaları içerecek şekilde gerekli tüm teknik verilerin ve parametrelerin yer aldığı bir uyum raporunu üretim tesisinin hizmete alınması ve senkronizasyonundan en az bir ay önce hazırlar.

b) Üretim faaliyeti gösterecek gerçek veya tüzel kişi; dağıtım şirketi ile mutabık kaldığı bir test programı ve takvimi çerçevesinde, otomatik gerilim ve hız regülatörleri, diğer kontrol ve iletişim sistemleri üzerinde yapılacak hizmete alma testlerinin bir parçası olan açık ve yüklü devre ve fonksiyon testlerini dağıtım şirketi ile Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler gözetimi altında yapar.

c) Üretim faaliyeti gösterecek gerçek veya tüzel kişi; testlerden elde edilen sonuçları ve kontrol sistemi parametrelerinin son ayarlarını içeren bir nihai uyum raporu hazırlar ve dağıtım şirketine sunar.

(2) Üretim tesisine ilişkin imalat testleri ve dağıtım şirketi ile Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler gözetiminde yapılan fonksiyon testlerinden elde edilen sonuçlar, üretim tesisinin tip test raporunda sunulan veriler ile uyumlu olmak zorundadır.

(3) Üretim faaliyeti gösteren gerçek ve tüzel kişi, üretim tesisinin bakımından sorumludur. Üretim tesisinin ve bağlantı sisteminin, imalatçıların bakım ve/veya rutin deney için verdiği zaman dilimlerinde ve bağlantı anlaşmasındaki hükümlere göre yapılacak periyodik bakımlarının ilgili teknik mevzuata göre yetkili teknik personel tarafından yapılması ve yaptırılan periyodik bakımlara ilişkin raporların dağıtım şirketine sunulması zorunludur.

(4) Dağıtım şirketi, bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisi ile üretim tesisi ve bağlantı sisteminde yapılan bakım, test ve deneylerin bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygunluğunu denetleyebilir.

Sayaçlar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunması halinde, bağlantı anlaşmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta tüketici sayaçlarına ilişkin belirlenen özelliklere sahip ve çift yönlü ölçüm yapabilen sayaç takılır.

(2) Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde bulunmaması halinde ise bağlantı anlaşmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta dengeleme ve uzlaştırma sisteminin gerektirdiği haberleşmeyi sağlayabilecek sayaçlar için belirlenen özelliklere sahip sayaç takılır.

(3) Dağıtım sistemine bağlı her bir tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç bulundurulması zorunludur. Faturalamaya esas ölçüm noktası sisteme bağlantı noktasında birinci veya ikinci fıkraya uygun olarak tesis edilecek çift yönlü sayaçtır.

İhtiyaç fazlası enerji

MADDE 14 – (1) Dağıtım şirketi, bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyeti gösteren kişilerin dağıtım sisteminden çektikleri elektrik enerjisi miktarının tespiti ve faturalaması sırasında, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarını da tespit eder.

(2) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaları esastır. Lisanssız üreticiler ikili anlaşma ile elektrik enerjisi satışı yapamazlar.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında,

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca gerçek veya tüzel kişilerce kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi,

b) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca kurulan kojenerasyon tesislerinde üretilerek üretim tesisi ile aynı yerde kurulu tüketim tesislerinde tüketilemeyen elektrik enerjisi

aynı kişinin uhdesindeki, üretim tesisiyle aynı yerde olmayan bir tüketim tesisinde de tüketilebilir.

(4) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında kurulan kojenerasyon tesisleri ile aynı maddenin birinci fıkrası kapsamında gerçek kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesisleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin işletilmesi esnasında sisteme verilen fazla enerji için ödeme yapılmaz.

(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tüzel kişiler tarafından,

a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulan üretim tesislerinde üretilerek dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi,

b) Tüketim tesisinden farklı yerde kurulan üretim tesislerinde üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde olmayan tüketim tesisi ya da tesislerinde, dağıtım sistemi kayıp oranları da dikkate alınarak belirlenecek tüketim miktarı tenzil edilerek her fatura dönemi için hesaplanacak tüketimi aşan kısmı

perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından satın alınır.

(6) Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi, birinci fıkra kapsamında yapılan tespit tarihini izleyen on işgünü içerisinde, dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası veya tüketimi aşan enerji miktarı ile enerji alımına esas birim fiyatı ilgili tüzel kişiye bildirilir. Beşinci fıkranın (b) bendi kapsamında üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için uygulanacak dağıtım sistemi kayıp oranı da ilgili bildirime eklenir. İlgili tüzel kişi tarafından düzenlenen fatura ilgili dağıtım şirketine tebliğ edilir. Dağıtım şirketi, gönderilen faturanın tebliğ tarihini izleyen on işgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili tüzel kişinin bildireceği banka hesabına yatırır. Dağıtım şirketinin ödemede temerrüde düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.

(7) Bir OSB dağıtım şebekesine bağlanan bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisi, OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından sayaç okuma yoluyla tespit edilerek bu enerjiyi almakla yükümlü bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketine bildirilir.

(8) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulan üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde belirlenen fiyat; mikro kojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için, yürürlükteki Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı uygulanır. Üretim tesisinde kullanılan makine ve/veya elektro-mekanik aksamın yüzde yetmişbeşinin yerli üretim girdilerden oluştuğunun belgelendirilmesi halinde üreticinin beşinci fıkra kapsamında satın alınan elektrik enerjisine, tüketici niteliğine uygun abone grubuna uygulanan Kurul onaylı perakende satış tarifesi uygulanır.

Yasaklar ve yaptırımlar

MADDE 15 – (1) Dağıtım şirketleri, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisleri arasında ayrım yapamaz.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında dengeleme birimi olamaz ve uygulamalara katılamazlar.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ticarete konu edilemez, üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin dışında tüketime sunulamaz. Üretilen ve dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin dağıtım şirketi tarafından perakende satış lisansı kapsamında satın alınması bu hükmün istisnasıdır.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişi dağıtım şirketi tarafından ihtar edilerek aykırılığın giderilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen süre zarfında da aykırılığın giderilmemesi durumunda, bu kişinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tüketim tesisinin sistemden enerji çekmesine engel olmayacak biçimde dağıtım şirketi tarafından engellenebilir.

(5) Taraflar, anlaşmazlıkların çözümü amacıyla Kuruma başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 16 – (1) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, üretim tesisinin kurulması için gerekli olan her türlü izin, ruhsat, onay ve benzeri belgeyi almakla yükümlüdür.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için kamulaştırma talebinde bulunulamaz ve kamulaştırma yapılamaz.

(3) Dağıtım şirketleri, bölgelerinde bulunan bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyeti başvurusunda bulunan, başvurusu olumlu sonuçlananlar ile olumsuz sonuçlananlar ve işletmeye girenleri kurulu gücü, üretim miktarı, kaynak türü, gerilim seviyesi, teknolojisi, il-ilçesi ve Kurumca belirlenecek diğer parametrelere uygun bildirimleri Kurumca belirlenecek formlarla her yılın Ağustos ayında Kuruma sunar.

(4) YG seviyesinden bağlanması uygun görülen üretim tesislerinin bağlantı anlaşması tarihini izleyen azami iki yıl; AG seviyesinden bağlanması uygun görülen üretim tesislerinin bağlantı anlaşması tarihini izleyen azami bir yıl içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlı üretim tesislerinden beslenen ve üretim tesisi ile aynı yerde olan tüketim tesisleri için emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım lisansı sahibi kişilerce tahsil edilebilecek başvuru bedeli her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin ilgili mevzuat gereği ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır.

Bağlantı ve sistem kullanım usul ve esasları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtım şirketleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esasları ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında yer alacak genel hükümlere ilişkin tekliflerini Kuruma sunar.

Lisans sahiplerinin hakları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesislerinin lisans sahiplerinin başvuruları halinde lisanstan kaynaklanan dağıtım sistemine bağlantı hakları korunarak lisansları bedelsiz sona erdirilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

www.resmi-gazete.org/tarih/20101203-3.htm

You can bring your electricity for free for many years …

DO YOU WANT TO RELEASE ELECTRICITY INSURANCE HIGH AND WHEN YOU’LL COME UP?

You are tired of being a powerline and your bills! With the new 500 kilowatts Unlicensed Electricity Generation Regulation (LUY), you can reset your bills or immediately reduce your bills on the first day without dealing with the licensing procedures.

And you also have the opportunity to sell more electricity. Each kWh you do not consume must be recovered from the electricity distribution facility you are connected to within the framework of the electricity regulation. You will also be able to offset the production surplus of the solar energy system from home and office consumption, as long as you are in the same distribution zone. If you consider that the solar panels have a useful life of about 50 to 60 years, you will get your electricity from solar energy for many years.

DO YOU HAVE ELECTRICITY? NETWORK LINE TOO MU REMOTE?

No need to think how to design anymore! You can produce your own electricity by choosing the most suitable solar pack system we have designed for the end users, you can use it without dependence on anyone … You can benefit from solar energy wherever there is no electricity. There is electricity interruption or voltage problem and the solution is still sunny!

DO YOU WANT TO EVALUATE INTERVIEWS IN YOUR REGION WHEN YOU PUT NEW BUSINESS IN A SUSTAINABLE SECTOR?

You can enter the green business sector with photovoltaic systems and appreciate the opportunities in your region, which are getting more and more important in the recent period. Energetic independence and comfort are now much easier with our eco-friendly clean and unspoiled core.

TEMPLATE PROGRAM

PRODUCTION OF ELECTRICITY FROM SOLAR ENERGY

– Introduction to Solar Energy Systems

Electricity Generation by Photovoltaic Effect

Structure and working principle of solar battery

– Equipment used in solar energy systems

Basic System Components

Auxiliary Equipment

– Types of Solar Energy Systems

What are Off-Grid Solar-PV Systems?

What is On-Grid Solar-PV Systems?

– Overview of Solar Panels’ Application Areas

What are the main application areas?

Sample Ready Package Systems

– Project of Solar Energy Systems

– Application and Operation of Solar Energy Systems

– Legal Legislation of Unlicensed Solar Energy Projects

New Period in Solar Electricity, Produce Your Own Electricity

Concrete Sample Systems and Applications

– Examples of Sustainable Finance Models

– New Business Areas, Employment, Local Workforce, Investment & Earnings

The legislation on Unlicensed Electricity Generation is as follows:

General Directorate of Development and Publication of the Prime Ministry’s Legislation

December 3, 2010 CUMA

Official newspaper

Issue: 27774

REGULATIONS

From the Energy Market Regulatory Authority:

ELECTRICITY PRODUCTION WITHOUT LESSON IN ELECTRICITY MARKET

RELATED REGULATIONS

FIRST PART

Purpose, Scope, Basis and Definitions

Purpose and scope

ARTICLE 1 – (1) This Regulation shall apply to the electricity market; Those who are exempted from the obligation to obtain licenses and establish a company from natural or legal persons establishing a cogeneration facility solely to meet their own needs and to be exempted from the obligation to establish a corporation and that are based on renewable energy sources and have a production facility of up to 500 kilowatts and micro- The procedures and principles to be applied and the installed power based on renewable energy sources covers the technical and financial procedures and principles to be applied in the event that the electricity generated by the legal entities establishing the micro cogeneration facility and the production of the electricity of maximum 500 kilowatts is over the needs of the system.

Rest

ARTICLE 2 – (1) This Regulation has been prepared based on Article 3 of Electricity Market Law dated 20/2/2001 and numbered 4628.

Definitions and abbreviations

ARTICLE 3 – (1) In this Regulation;

A) Naming: The physical separation of the distribution system from the distribution system of a zone of the production facility,

B) LV: Voltage of effective voltage 1000 V or less,

C) Rated Voltage: Effective intensity 230 V for AG single-phase systems, 400 V for AG three-phase systems, nominal value of the voltage defined at the connection point for HV systems,

Ç) Connection: Connection of the production facility with the distribution system via a protective equipment at the level of LV or HV,

D) Connectivity ratio: The value of the three phase short circuit current at the connection point, excluding the short circuit contribution of the production facilities connected to the distribution systيمكنك إحضار الكهرباء مجانا لسنوات عديدة …

هل تريد إطلاق تصل الكهرباء والتأمين عند فسوف يأتي UP؟

كنت تعبت من كونها باورلاين وفواتيرها! مع 500 كيلووات جديدة غير مرخص توليد الكهرباء اللائحة (Luy)، يمكنك إعادة تعيين فواتيرها فورا أو خفض فواتير الخاصة بك في اليوم الأول دون التعامل مع إجراءات الترخيص.

وأيضا لديك الفرصة لبيع المزيد من الكهرباء. كل كيلوواط ساعة كنت لا تستهلك يجب أن تستعاد من مرفق توزيع الكهرباء التي يتم توصيل الكهرباء في إطار من التنظيم. سوف تكون ايضا قادرة على تعويض الإنتاج الفائض من نظام الطاقة الشمسية من الداخل واستهلاك مكتب، طالما كنت في منطقة التوزيع نفسها. إذا كنت ترى أن الألواح الشمسية لها عمر إنتاجي من حوالي 50 إلى 60 سنة، سوف تحصل الكهرباء من الطاقة الشمسية لسنوات عديدة.

DO YOU HAVE الكهرباء؟ عن بعد NETWORK خط TOO ME؟

لا حاجة للتفكير في كيفية تصميم بعد الآن! يمكنك انتاج الكهرباء الخاصة بك عن طريق اختيار نظام باكر الشمسية الأكثر suitabl قمنا بتصميم للمستخدمين النهائيين، يمكنك استخدامه دون الاعتماد على أي شخص … يمكنك الاستفادة من الطاقة الشمسية في أي مكان لم يكن هناك كهرباء. هناك انقطاع الكهرباء أو مشكلة الجهد والحل لا يزال غائما!

DO YOU WANT TO EVALUATE مقابلات في منطقتك عندما كنت وضعت في قطاع الأعمال المستدامة الجديدة؟

يمكنك إدخال قطاع الأعمال الخضراء مع النظم الكهربائية الضوئية ونقدر الفرص المتاحة في المنطقة، والذي يتم الحصول على المزيد والمزيد من IMPORTANTE في الفترة الأخيرة. استقلال حيوية وراحة الآن أسهل بكثير لتنظيف وغير الملوث مع الأساسية لدينا صديقة للبيئة.

برنامج TEMPLATE

PRODUCTION OF الكهرباء من الطاقة الشمسية

– مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

توليد الكهرباء بواسطة الخلايا الكهروضوئية تأثير

هيكل ومبدأ العمل من البطاريات الشمسية

– المعدات المستخدمة في أنظمة الطاقة الشمسية

مكونات النظام الأساسي

معدات مساعدة

– أنواع أنظمة الطاقة الشمسية

ما هي خارج الشبكة أنظمة الطاقة الشمسية-PV؟

ما هو من داخل شبكة أنظمة الطاقة الشمسية-PV؟

– لمحة عامة عن مجالات التطبيق الألواح الشمسية ”

ما هي المجالات الرئيسية للتطبيق؟

عينة حزمة أنظمة جاهزة

– مشروع أنظمة الطاقة الشمسية

– تطبيق وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية

– التشريع القانوني غير المرخص مشاريع الطاقة الشمسية

فترة جديدة في الكهرباء الشمسية، وإنتاج الكهرباء بنفسك

ملموسة أنظمة عينة والتطبيقات

– أمثلة من نماذج التمويل المستدامة

– مجالات عمل جديدة، التوظيف، القوى العاملة المحلية للاستثمار والأرباح

التشريع على توليد الكهرباء غير المرخصة كما يلي:

المديرية العامة للتنمية والنشر التشريع رئاسة الوزراء

3 ديسمبر 2010 الجمعة

الجريدة الرسمية

العدد: 27774

قوانين

من هيئة تنظيم سوق الطاقة:

درس في سوق الكهرباء دون إنتاج الكهرباء

اللوائح ذات الصلة

الجزء الأول

الغرض والنطاق، أسس وتعاريف

الغرض والنطاق

المادة 1 – (1) تطبق هذه اللائحة إلى أسواق الكهرباء؛ أصحاب الأعذار من الالتزام obtai والتراخيص وتأسيس شركة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إنشاء مرفق الإنتاج المزدوج فقط لتلبية احتياجاتهم الخاصة ويعفى من واجب لإنشاء شركة والتي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة ولها منشأة إنتاجية تصل إلى 500 كيلووات والصغرى الإجراءات والمبادئ التي يجب تطبيقها وقوة تثبيت استنادا إلى مصادر الطاقة المتجددة ويشمل الإجراءات الفنية والمالية والمبادئ تطبق في حالة أن الكهرباء المولدة من قبل الكيانات القانونية تأسيس مرفق الإنتاج المزدوج الصغير وإنتاج المنظومة الكهربائية إلى 500 كيلو واط من maximum’m على احتياجات رجال الأعمال.

بقية

المادة (2) – (1) هذا النظام أعد استنادا الى المادة 3 من قانون سوق الكهرباء المرقمة 4628 والمؤرخة 2001/2/20.

تعاريف والمختصرات

المادة (3) – (1) في هذا النظام،

أ) تسمية: الفصل الفعلي للنظام التوزيع من نظام توزيع منطقة مرفق الإنتاج،

B) LV: الجهد الجهد الفعال 1000 V أو أقل،

C) تقدير الجهد: الفعال كثافة 230 V لأنظمة على مرحلة واحدة AG، 400 V لLV نظم ثلاث مراحل، القيمة الاسمية من الجهد المحدد عند نقطة اتصال لأنظمة HV،

D) الاتصال: اتصال من منشأة لانتاج مع نظام التوزيع عن طريق معدات الحماية على مستوى LV أو HV،

D) نسبة الربط: قيمة ثلاث مراحل قصيرة الدوائر الحالية عند نقطة اتصال، باستثناء مساهمة ماس كهربائى من مرافق الإنتاج متصلا نظم ال
التوزيع
yumkinuk ‘iihdar alkahraba’ majanaan lisanawat eadida …
hal turid ‘iitlaq tasil alkahraba’ walttamin eind fasawf yati UP؟
kunt taeabbut min kawnuha bawrilayn wafawatirha! mae 500 kilwwat jadidat ghyr markhas tawlid alkahraba’ alllayiha (Luy), yumkinuk ‘iieadat taeyin fawatiriha fawraan ‘aw khafd fawatir alkhassat bik fi alyawm al’awwal dun alttaeamul mae ‘iijra’at alttarkhisi.
wa’aydaan ladayk alfursat libaye almazid min alkahraba’i. kl kilwwat saeat kunt la tastahlik yjb ‘an tastaead min marfaq tawzie alkahraba’ alty yatimm tawsil alkahraba’ fi ‘iitar min alttanzimi. sawf takun ‘aydaan qadiratan ealaa taewid al’iintaj alfayid min nizam alttaqat alshshamsiat min alddakhil waistihlak maktibi, talama kunt fi mintaqat alttawzie nafsiha. ‘iidha kunt taraa ‘ann al’alwah alshshamsiat laha eumar ‘iintaji min hwaly 50 ‘iilaa 60 sanat, sawf tahsul alkahraba’ min alttaqat alshshamsiat lisanawat eadiidatin.
DO YOU HAVE alkahraba’? ean baed NETWORK khatt TOO ME؟
la hajat lilttafkir fi kayfiat tasmim baed alan! yumkinuk ‘iintaj alkahraba’ alkhassat bik ean tariq aikhtiar nizam bakir alshshamsiat al’akthar suitabl qumnaan bitasmim lilmustakhdimin alnnihayiyiyna, yumkinuk aistikhdamih dun alaietimad ealaa ‘ay shakhs … yumkinuk alaistifadat min alttaqat alshshamsiat fi ‘ay makan lm yakun hunak kahraba’. hunak ainqitae alkahraba’ ‘aw mushkilat aljahd walhall la yazal ghayma!
DO YOU WANT TO EVALUATE muqabalat fi mintaqatik eindama kunt wudieat fi qitae al’aemal almustadamat aljdyd?
yumkinuk ‘iidkhal qitae al’aemal alkhadra’ mae alnnazm alkahrabayiyat alddawyiyat wanaqaddir alfuras almutahat fi almintaqati, walladhi ytm alhusul ealaa almazid walmuzid min IMPORTANTE fi alfatrat al’akhirati. aistiqlal hayawiat warahat alan ‘ashal bkthyr litanzif waghayr almulawwith mae al’asasiat ladayna sadiqat lilbiyati.
barnamaj TEMPLATE
PRODUCTION OF alkahraba’ min alttaqat alshshamsia
– muqaddimat fi nazzam alttaqat alshshamsia
tawlid alkahraba’ bwastt alkhalaya alkahruduyiyat tathir
haykal wamabda aleamal min albitariat alshshamsia
– almaeaddat almustakhdamat fi ‘anzimat alttaqat alshshamsia
mukawwinat alnnizam al’asasi
mueaddat musaeada
– ‘anwae ‘anzimat alttaqat alshshamsia
ma hi kharij alshshabakat ‘anzimat alttaqat alshshamsit-PV؟
ma hu min dakhil shabakat ‘anzimat alttaqat alshshamsit-PV؟
– lamhatan eammat ean majalat alttatbiq al’alwah alshshamsia ”
ma hi almajalat alrrayiysiat lilttatbiq?
eayinat huzmat ‘anzimat jahiza
– mashrue ‘anzimat alttaqat alshshamsia
– tatbiq watashghil ‘anzimat alttaqat alshshamsia
– alttashrie alqanuni ghyr almarkhas masharie alttaqat alshshamsia
fatrat jadidat fi alkahraba’ alshshamsiati, wa’iintaj alkahraba’ binafsik
malmusat ‘anzimat eayinat walttatbiqat
– ‘amthilat min namadhij alttamwil almustadama
– majalat eamal jadidat, alttawzifa, alquaa aleamilat almahalliat lilaistithmar wal’arbah
alttashrie ealaa tawlid alkahraba’ ghyr almurakhkhasat kama yly:
almudiriat aleammat lilttanmiat walnnashr alttashrie riasat alwuzara’
3 disambir 2010 aljumea
aljaridat alrrasmia
aleudd: 27774
qawanin
min hayyat tanzim suq alttaqat:
daras fi suq alkahraba’ dun ‘iintaj alkahraba’
alllawayih dhat alssila

aljuz’ al’awwal
algharad walnnitaqa, ‘usus wataearif
alghrad walnnitaq
almaddat 1 – (1) tutabbaq hadhih alllayihat ‘iilaa ‘aswaq alkahraba’a; ‘ashab al’aedhar min alailtizam obtai walttarakhis watasis sharikat min al’ashkhas alttabieiiyn ‘aw alaietibariiyn ‘iinsha’ marfaq al’iintaj almuzduij faqat litalbiat aihtiajatihim alkhassat wayaefaa min wajib li’iinsha’ sharikat wallati taetamid ealaa masadir alttaqat almutajaddidat walaha munsha’at ‘iintajiat tasil ‘iilaa 500 kaylwwat walssughraa al’iijra’at walmabadi alty yjb tatbiqiha waquwwat tathbit aistinadaan ‘iilaa masadir alttaqat almutajaddidat wayashmal al’iijra’at alfanniat walmaliat walmabadi tutabbaq fi halat ‘ann alkahraba’ almualladat min qibal alkianat alqanuniat tasis marfaq al’iintaj almuzdawij alssaghir wa’iintaj almanzumat alkahrabayiyat ‘iilaa 500 kilu wat min maximum’m ealaa ‘ihtyajat rijal al’aemali.
biqia
almadda (2) – (1) hdha alnnizam ‘aeadd aistinadaan ‘iilaa almaddat 3 min qanun suq alkahraba’ almuraqqamat 4628 walmuarrakhat 2001/2/20.
tearif walmukhtasirat
almadda (3) – (1) fi hadha alnnizam,
a) tsmyt: alfasl alfieli lilnnizam alttawzie min nizam tawzie mintaqat marfaq al’iintaji,
B) LV: aljahd aljahd alfaeeal 1000 V ‘aw ‘aqil,
C) taqdir aljhd: alfaeeal kathafat 230 V li’anzimat ealaa marhalat wahidat AG، 400 V lLV nazzam thlath mrahil, alqimat alasmyt min aljahd almuhaddad eind nuqtat aittisal li’anzimat HV،
D) alaitsal: aittisal min munsha’at li’iintaj mae nizam alttawzie ean tariq mueaddat alhimayat ealaa mustawaa LV ‘aw HV،
D) nisbat alrbt: qimat thlath marahil qasirat alddawayir alhaliat eind nuqtat aittisali, biaistithna’ musahamat mas khrbaya min marafiq al’iintaj mutasillaan nazzam al alttawzieВы можете получить бесплатную электроэнергию в течение многих лет …

ХОЧЕШЬ СОХРАНИТЬ ОТ ВРЕМЕНИ И БУДУЩЕЕ ВЫСОКОЙ СУММЫ от ваших ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЧЕТОВ?

Вы больны и устали и счет здесь и линии электропередачи! Нелицензированные Выработка электроэнергии 500 кВт шесть вновь принятого Regulation (Luy), вы можете сбросить свои счета без хлопот процедур лицензирования или уменьшения сразу ПОСЛЕ ПЕРВОГО МЕСЯЦА.

Кроме того, он должен иметь возможность продавать излишки электроэнергии там. организация распределения электроэнергии вы связаны, в рамках правил каждый киловатт-часов электроэнергии, которые вы потребляете, если вы берете от вас. Такое же распределение с регионом, будет компенсировано производство солнечных энергетических систем, которые можно установить в другом месте, чем в доме и офисе потребления. Если принять во внимание срок полезного использования солнечных панелей составляют около 50-60 лет, лет вы будете оказывать ваше электричество от солнечной энергии в течение многих лет.

У вас НЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА? Многострочная СЕТЬ ME AWAY?

Теперь нет необходимости беспокоиться о том, как сделать дизайн! Конечный пользователь пакет из солнечной системы мы конструировали для ваших потребностей могут производить свою собственную электроэнергию, выбрав наиболее подходящими, вы можете использовать, не будучи зависимым от кого … не везде вы можете извлечь выгоду из солнечной энергии. Если вы испытываете отключение питания или решение проблемы напряжения на солнце снова!

Установка новый предпринимательский сектор быстро нарастающий, вам нужно оценить ваши местные возможности?

все большее значение в последние годы и перспективного зеленого бизнеса сектора является хорошим каротаж с использованием фотоэлектрической системы, вы можете оценить возможности в вашем районе. Экологически чистый чистый и неисчерпаемый источник энергии наших собственной независимости и комфорта объектов теперь гораздо проще.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ из солнечной энергии

– Введение в солнечных энергетических систем

Генерация фотоэлектрической Влияние электроэнергии

Структура и принцип работы солнечных батарей

– Оборудование, используемое в солнечных энергетических системах

Основные компоненты системы

Вспомогательное оборудование

– Типы солнечных энергетических систем

Беспроводный-независимой (Off-Grid) Что такое Солнечная-PV системы?

Параллельные сети (On-Grid) Что такое Солнечная-PV системы?

– Обзор приложений солнечных панелей

Каковы основные Области применения?

Пример Обзор Готово обновление системы

– Проектирование солнечных энергосистем

– Внедрение и эксплуатация солнечных энергетических систем

– Нелицензированная солнечная энергия Законодательство проектов

Солнечная энергия в новой эре, производить свою собственную электроэнергию

Варианты осуществления, системы и приложения

– Примеры на модели устойчивого финансирования

– новые сферы бизнеса, занятость, Локальные инвестиции и доходы трудовых ресурсов

Выработка электроэнергии Лицензии связанного законодательство является следующим:

Премьер Министерство Главное управление законодательного развития и публикации

Пятница 3 декабря 2010

бюллетень

Вопрос: 27774

ПОЛОЖЕНИЕ

Регулированию энергетического рынка:

В РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ нелицензированных электрогенерирующая

ПОЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ

Цель, сфера применения, Основа и определения

Назначение и область применения

Статья 1 – (1) Это регулирование рынка электроэнергии; только создание когенерационных установок с целью удовлетворения своих собственных потребностей, чтобы получить лицензии от физических и юридических лиц, и освобождаются от обязанности создать компанию, которая будет и устанавливающее микро-ТЭЦ, установленная мощность на основе возобновляемых источников энергии с максимумом пятисот киловатт завода по производству реального и получить лицензию от юридических лиц и освобождаются от обязанности регистрации метод, который будет применен и на основе на основе возобновляемых источников энергии установленных мощность включает в себя не более пяти сот киловатт производственных мощности и технические и финансовые правила и процедуры, которые должны применяться случай системы электрической энергии, вырабатываемой на предприятии нуждается в создании микро когенерационной установки.

поддержка

Статья 2 – (1) Настоящее постановление от 02.20.2001 и № 4628 был подготовлен на основе статьи 3 закона.

Определения и сокращения

Статья 3 – (1) В этом регулировании;

а) Adalan на: производственные мощности распределительной системы физического разделения системы распределения,

б) АГ: агрессивность 1000 вольт, и при растяжении,

с) Номинальным напряжением: 230 В однофазной системе для интенсивности сетевого эффекта, А. В трехфазной системе 400, номинальное значение напряжения систем высокого напряжения в соответствии с портом,

г) соединения: HV или LV уровень производственных мощностей, подключенных к системе распределения через оборудование для защиты

г) Скорость подключения: объекты поколения, подключенные к системе распределения трехфазного короткого замыкания в точке соединения без вклада значения тока короткого замыкания, чтобы быть получены с номинальным током участка производственного объекта будет соединяться с,

е) доступ оборудование: для подключения к системе распределения производственных мощностей используются для

Vy mozhete poluchit’ besplatnuyu elektroenergiyu v techeniye mnogikh let …

KHOCHESH’ SOKHRANIT’ OT VREMENI I BUDUSHCHEYe VYSOKOY SUMMY ot vashikh ELEKTROENERGII SCHETOV?

Vy bol’ny i ustali i schet zdes’ i linii elektroperedachi! Nelitsenzirovannyye Vyrabotka elektroenergii 500 kVt shest’ vnov’ prinyatogo Regulation (Luy), vy mozhete sbrosit’ svoi scheta bez khlopot protsedur litsenzirovaniya ili umen’sheniya srazu POSLE PERVOGO MESYATSA.

Krome togo, on dolzhen imet’ vozmozhnost’ prodavat’ izlishki elektroenergii tam. organizatsiya raspredeleniya elektroenergii vy svyazany, v ramkakh pravil kazhdyy kilovatt-chasov elektroenergii, kotoryye vy potreblyayete, yesli vy berete ot vas. Takoye zhe raspredeleniye s regionom, budet kompensirovano proizvodstvo solnechnykh energeticheskikh sistem, kotoryye mozhno ustanovit’ v drugom meste, chem v dome i ofise potrebleniya. Yesli prinyat’ vo vnimaniye srok poleznogo ispol’zovaniya solnechnykh paneley sostavlyayut okolo 50-60 let, let vy budete okazyvat’ vashe elektrichestvo ot solnechnoy energii v techeniye mnogikh let.

U vas NET ELEKTRICHESTVA? Mnogostrochnaya SET’ ME AWAY?

Teper’ net neobkhodimosti bespokoit’sya o tom, kak sdelat’ dizayn! Konechnyy pol’zovatel’ paket iz solnechnoy sistemy my konstruirovali dlya vashikh potrebnostey mogut proizvodit’ svoyu sobstvennuyu elektroenergiyu, vybrav naiboleye podkhodyashchimi, vy mozhete ispol’zovat’, ne buduchi zavisimym ot kogo … ne vezde vy mozhete izvlech’ vygodu iz solnechnoy energii. Yesli vy ispytyvayete otklyucheniye pitaniya ili resheniye problemy napryazheniya na solntse snova!

Ustanovka novyy predprinimatel’skiy sektor bystro narastayushchiy, vam nuzhno otsenit’ vashi mestnyye vozmozhnosti?

vse bol’sheye znacheniye v posledniye gody i perspektivnogo zelenogo biznesa sektora yavlyayetsya khoroshim karotazh s ispol’zovaniyem fotoelektricheskoy sistemy, vy mozhete otsenit’ vozmozhnosti v vashem rayone. Ekologicheski chistyy chistyy i neischerpayemyy istochnik energii nashikh sobstvennoy nezavisimosti i komforta ob”yektov teper’ gorazdo proshche.

PROYEKT PROGRAMMY

PROIZVODSTVO ELEKTROENERGII iz solnechnoy energii

– Vvedeniye v solnechnykh energeticheskikh sistem

Generatsiya fotoelektricheskoy Vliyaniye elektroenergii

Struktura i printsip raboty solnechnykh batarey

– Oborudovaniye, ispol’zuyemoye v solnechnykh energeticheskikh sistemakh

Osnovnyye komponenty sistemy

Vspomogatel’noye oborudovaniye

– Tipy solnechnykh energeticheskikh sistem

Besprovodnyy-nezavisimoy (Off-Grid) Chto takoye Solnechnaya-PV sistemy?

Parallel’nyye seti (On-Grid) Chto takoye Solnechnaya-PV sistemy?

– Obzor prilozheniy solnechnykh paneley

Kakovy osnovnyye Oblasti primeneniya?

Primer Obzor Gotovo obnovleniye sistemy

– Proyektirovaniye solnechnykh energosistem

– Vnedreniye i ekspluatatsiya solnechnykh energeticheskikh sistem

– Nelitsenzirovannaya solnechnaya energiya Zakonodatel’stvo proyektov

Solnechnaya energiya v novoy ere, proizvodit’ svoyu sobstvennuyu elektroenergiyu

Varianty osushchestvleniya, sistemy i prilozheniya

– Primery na modeli ustoychivogo finansirovaniya

– novyye sfery biznesa, zanyatost’, Lokal’nyye investitsii i dokhody trudovykh resursov

Vyrabotka elektroenergii Litsenzii svyazannogo zakonodatel’stvo yavlyayetsya sleduyushchim:

Prem’yer Ministerstvo Glavnoye upravleniye zakonodatel’nogo razvitiya i publikatsii

Pyatnitsa 3 dekabrya 2010

byulleten’

Vopros: 27774

POLOZHENIYe

Regulirovaniyu energeticheskogo rynka:

V RYNKE ELEKTROENERGII nelitsenzirovannykh elektrogeneriruyushchaya

POLOZHENIYe

RAZDEL

Tsel’, sfera primeneniya, Osnova i opredeleniya

Naznacheniye i oblast’ primeneniya

Stat’ya 1 – (1) Eto regulirovaniye rynka elektroenergii; tol’ko sozdaniye kogeneratsionnykh ustanovok s tsel’yu udovletvoreniya svoikh sobstvennykh potrebnostey, chtoby poluchit’ litsenzii ot fizicheskikh i yuridicheskikh lits, i osvobozhdayutsya ot obyazannosti sozdat’ kompaniyu, kotoraya budet i ustanavlivayushcheye mikro-TETS, ustanovlennaya moshchnost’ na osnove vozobnovlyayemykh istochnikov energii s maksimumom pyatisot kilovatt zavoda po proizvodstvu real’nogo i poluchit’ litsenziyu ot yuridicheskikh lits i osvobozhdayutsya ot obyazannosti registratsii metod, kotoryy budet primenen i na osnove na osnove vozobnovlyayemykh istochnikov energii ustanovlennykh moshchnost’ vklyuchayet v sebya ne boleye pyati sot kilovatt proizvodstvennykh moshchnosti i tekhnicheskiye i finansovyye pravila i protsedury, kotoryye dolzhny primenyat’sya sluchay sistemy elektricheskoy energii, vyrabatyvayemoy na predpriyatii nuzhdayetsya v sozdanii mikro kogeneratsionnoy ustanovki.

podderzhka

Stat’ya 2 – (1) Nastoyashcheye postanovleniye ot 02.20.2001 i № 4628 byl podgotovlen na osnove stat’i 3 zakona.

Opredeleniya i sokrashcheniya

Stat’ya 3 – (1) V etom regulirovanii;

a) Adalan na: proizvodstvennyye moshchnosti raspredelitel’noy sistemy fizicheskogo razdeleniya sistemy raspredeleniya,

b) AG: agressivnost’ 1000 vol’t, i pri rastyazhenii,

s) Nominal’nym napryazheniyem: 230 V odnofaznoy sisteme dlya intensivnosti setevogo effekta, A. V trekhfaznoy sisteme 400, nominal’noye znacheniye napryazheniya sistem vysokogo napryazheniya v sootvetstvii s portom,

g) soyedineniya: HV ili LV uroven’ proizvodstvennykh moshchnostey, podklyuchennykh k sisteme raspredeleniya cherez oborudovaniye dlya zashchity

g) Skorost’ podklyucheniya: ob”yekty pokoleniya, podklyuchennyye k sisteme raspredeleniya trekhfaznogo korotkogo zamykaniya v tochke soyedineniya bez vklada znacheniya toka korotkogo zamykaniya, chtoby byt’ polucheny s nominal’nym tokom uchastka proizvodstvennogo ob”yekta budet soyedinyat’sya s,

ye) dostup oborudovaniye: dlya podklyucheniya k sisteme raspredeleniya proizvodstvennykh moshchnostey ispol’zuyutsya dlya,
Çeviri
Anında çeviriyi kapat
4997/5000
27977 karakter fazla:
, üretim tesisi üzerinde veya üretim tesisi ile bağlantı noktası arasında tesis edilen koruma ve kumanda sistemlerinin bütününü, f) Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları kapsamında dağıtım sistemine bağlandıkları dağıtım merkezi, transformatör ya da girdi-çıktı yapılan hattan irtibat kurulan en yakın dağıtım merkezi veya transformatör, g) Bağlantı ve sistem kullanım usul ve esasları: Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin tasarım, bağlantı ve sistem kullanım usul ve esaslarını içeren Kurul kararını, ğ) Evirici: Doğru akımı natif akıma dönüştüren düzeneği, h) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları, ı) İlgili standart: Üretim tesisinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve performans kriterlerine ilişkin olan, öncelik sırasına göre Türk Standartları / CENELEC / IEC ve diğer uluslararası standartları, i) İlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılmış elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin güvenli ve kararlı işletilebilmesi için gereken şartları ve standartları içeren 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ile diğer yönetmelik ve tebliğleri, j) Kojenerasyon tesisi: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin eş zamanlı olarak üretiminin gerçekleştirildiği tesisi, k) Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 50 kW ve altında olan kojenerasyon tesisini, l) OSB: Organize Sanayi Bölgesi, m) Tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde olup bağlantı anlaşması ya da yerine kaim bir sözleşme kapsamında dağıtım sistemine bağlı, elektrik enerjisi tüketen birim, tesis ya da teçhizatı, n) Yenilenebilir enerji kaynağı: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynağını, o) YG: Etkin şiddeti 1000 Voltun üzerinde olan gerilimi, ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte geçen ana kolon hattı, kolon hattı ve yapı bağlantı hattı ibareleri Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki anlam ve kapsama; diğer ifade ve kısaltmalar ise ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir. Ayrıca üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım sistemine aynı baradan bağlı olması halinde her ikisi aynı yerde kabul edilir. İKİNCİ BÖLÜM Ticari ve Teknik Hükümler Lisans alma ve şirket kurma muafiyeti MADDE 4 – (1) Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. (2) Yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla, tesis toplam verimliliği 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirlenen değerin üzerinde olan kojenerasyon tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. (3) Bu Yönetmelik kapsamında, her bir tüketim tesisi için ancak bir adet mikro kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulabilir. Bir gerçek veya tüzel kişinin, uhdesindeki her bir tüketim tesisi için kuracağı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü 500 kW’tan fazla olamaz. (4) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesisleri aynı dağıtım bölgesi içerisinde olur. Bağlantı başvurusu ve değerlendirilmesi MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri dağıtım sistemine bağlanır. Dağıtım şirketi, üretim tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre üretim tesisini YG ve AG gerilim seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantı başvurusu talebi, ancak bu Yönetmelik hükümleri ve Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esasları çerçevesinde reddedilebilir. (2) Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişi, bağlantı ve sistem kullanımı amacıyla, ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunan matbu bir dilekçe ve EK-A’daki Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ile doğrudan ilgili dağıtım şirketine veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvurur. Bağlantı Başvuru Formu ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler de sunulur: a) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir sair belge, b) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin bilgi ve belgeler, c) Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı tesisler hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edildiğine dair belge. (3) Dağıtım şirketi, ihtiyaç duyması halinde üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir, ancak 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında temin edilmiş bilgiler ayrıca istenemez. (4) Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden her takvim ayı içinde alınan başvurular takip eden ayın ilk 15 günü içinde toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. TEİAŞ görüşü sorulan başvurularda bu süre sadece dağıtım şirketinin işlemleri için uygulanır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (5) Bu Yönetmelik kapsamında YG seviyesinden dağıtım sistemine bağlanmak isteyen rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı başvuruları için transformatör merkezi bazında TEİAŞ’ın bildireceği bağlanabilir kapasite esas alınır. (6) Dağıtım şirketince dağıtım sistemine bağlantısı yapılacak olan üretim tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede; a) Başvurunun yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması, b) Başvurunun tüketim tesisi ile aynı yerde olması, c) Başvuru sahibinin önceden uygun bulunmuş bir başvurusunun olmaması kriterleri sıra ile uygulanır. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla başvurunun tüm kriterleri sağlaması durumunda başvuru sırası dikkate alınır. (7) Her bir bağlantı noktasında bir kişiye yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için en fazla 500 kW, mikro kojenerasyon tesisleri için en fazla 50 kW tahsis yapılabilir. (8) YG gerilim seviyesinden bağlantı talebinde bulunan rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi başvuruları beşinci fıkra kapsamında TEİAŞ tarafından her bir trafo merkezi için bildirilen bağlanabilir kapasiteye ulaşıncaya kadar başvuru sırasına göre dağıtım sistemine bağlanır. Bağlantı ve sistem kullanımı MADDE 6 – (1) Dağıtım şirketi, 5 inci madde kapsamında yapılan başvurulara ilişkin gerekçeli değerlendirme neticesini ve bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa ALTERNATİF bağlantı önerisini, başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Bağlantı başvurusu uygun bulunan veya dağıtım şirketince teklif edilen ALTERNATİF bağlantı noktası önerisini kabul eden gerçek veya tüzel kişinin, yazılı bildirim tarihini izleyen altmış gün içerisinde, aşağıdaki belgeleri dağıtım şirketine eksiksiz sunması halinde kendisiyle otuz gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalanır. a) İlgili kurumlardan alınması gereken izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeler, b) Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından onaylanan projeler, c) Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenecek Tip Test Formu’nda belirtilen bilgileri ihtiva eden ve Türk Standardları Enstitüsü veya akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış tip test raporları, ç) Üretim tesisinin; dağıtım sistemine bağlantısında, korumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak dâhili veya harici bir bağlantı ekipmanının kullanılacak olması durumunda, bu bağlantı ekipmanlarının Türk Standardları Enstitüsü veya akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış tip test raporları. (2) Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısında kullanılacak olan bağlantı ekipmanı üretim tesisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısında, korumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak dâhili veya harici bir bağlantı ekipmanı kullanılması durumunda, bağlantı ekipmanları da üretim tesisine ilişkin kabul testlerine dâhil edilir. (3) Bu Yönetmelik kapsamında; bağlantı ve sistem kullanımı taleplerinin değerlendirilmesinde uygulanacak Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esasları ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında yer alacak genel hükümler, dağıtım şirketlerinin görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen usul ve esaslar ile genel hükümler dağıtım şirketlerinin internet sayfasında yayımlanır. (4) Mülkiyet ve işletme sınırları, bağlantı anlaşmasında belirlenir. (5) Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu tarih, hiçbir şekilde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten önce veya geçici kabul tarihinden itibaren onbeş günden geç olamaz. (6) Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler; a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olması halinde sisteme verdiği veya sistemden çektiği net enerji miktarı için, b) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olmaması halinde sisteme verdiği ve sistemden çektiği enerji miktarları için ayrı ayrı dağıtım sistemi kullanım bedeli öder. Üretim tesislerinin tasarım ve bağlantı esasları MADDE 7 – (1) Üretim tesisi, sayacın bulunduğu nokta itibarıyla dağıtım sisteminin gerilim seviyesi ve frekans düzeyi (50 Hz) ile uyumlu olacak ve akım ve gerilim harmonikleri ile fliker etkisi bakımından diğer dağıtım sistemi kullanıcılarına olumsuz etki yapmamalıdır. (2) Üretim tesisi, şebeke kaybı (Loss of Mains) veya dağıtım sisteminde bir kısa devre arızası oluşması durumunda ve olağandışı şebeke koşullarının varlığında dağıtım sistemiyle bağlantısı kesilecek ve dağıtım sistemine kesinlikle enerji vermeyecek şekilde tasarlanır, kurulur ve işletilir. (3) Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısının, dağıtım sisteminin topraklama sistemine ve ilgili teknik mevzuata uygun olarak yapılması şarttır. (4) Dağıtım şirketi, dağıtım sistemine YG seviyesinden bağlantı yapacak olan üretim tesislerinden, bağlantı noktasındaki gerilim, aktif ve reaktif güç ve bağlantı durumuna ilişkin verilere erişmek amacıyla izleme sistemlerinin kurulmasını talep edebilir. İzleme sisteminin teknik özellikleri dağıtım şirketi tarafından belirlenir. Bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi, bu amaçla tesis edilmesi gereken altyapı ve ekipmanlardan sadece üretim tesisi ile bağlantı anlaşmasında belirlenen mülkiyet sınırı arasındakileri temin ve tesis eder. (5) Üretim tesisinin tüketim tesisinin bulunduğu yerde kurulmak istenmesi halinde, yapı bağlantı hattının akım taşıma kapasitesini aşmamak kaydıyla, binanın herhangi bir bölümünde kurulacak üretim tesisi, bina iç tesisatı ile kolon / ana kolon hatları ilgili teknik mevzuatta belirlenen karakteristiğe uygun olmalıdır. (6) Dağıtım şirketi, ihtiyaç duyduğu anda personelinin kolayca ulaşabileceği, dağıtım sistemine bağlantı noktasında kilitlenebilir, kontaklarının pozisyonu üretim tesisinin dağıtım tesisinden ayrıldığının belirlenebilmesine imkân sağlayacak şekilde, bağlanan sistemin özelliklerine uygun yük ayırıcısı veya kesici ve ayırıcı tesis edebilir. (7) YG seviyesinden bağlı üretim tesisleri için 19/2/2003 tarihli ve 25025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği ilgili hükümleri de uygulanır. (8) Dağıtım sistemine bağlanmış bir üretim tesisi ve/veya teçhizatı ayarlarında herhangi bir değişiklik ancak dağıtım şirketinin onayı ile imalatçı talimatlarına uygun olarak yapılabilir. (9) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında gerçek kişilerce kurulacak mikrokojenerasyon tesisleri ile ikinci fıkrası kapsamındaki kojenerasyon tesislerinin sisteme enerji kaçırmayacak şekilde tasarlanması, kurulması ve işletilmesi esastır. Bağlantı noktası seçimi MADDE 8 – (1) Başvuruda beyan edilen üretim tesisinin kurulu gücünün; a) 11 kW ve altında olması halinde AG, b) 11 kW’ın üzerinde olan üretim tesisleri, yapılan teknik değerlendirme sonucunda AG veya YG seviyesinden dağıtım sistemine bağlanır. Bu husustaki bağlantı şartları Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarıyla belirlenir. (2) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım sistemine bağlanan tüketim tesisi ile aynı yerdeki üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısı için ek yatırım gerekmesi halinde ilgili mevzuatta yer verilen branşman hattına ilişkin hükümler uygulanır. (3) AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesislerinin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün gücünün yüzde otuzunu (%30) geçemez. (4) Bir dağıtım transformatöründe bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite EK-B tabloya göre belirlenir. (5) Bağlanılacak noktanın bağlanabilirlik oranının; a) Kurulu gücü 500 kW’ın üzerindeki kojenerasyon tesisleri için ise 35’in, b) Diğer üretim tesisleri için 100’ün üzerinde olması esastır. Bağlanabilirlik oranının bu değerlerin altında olması durumunda dağıtım şirketi bağlantı için başka bir bağlantı noktası teklif edebilir. (6) Bağlantı noktası itibarıyla, üretim tesisinin kısa devre akımına katkısı ile birlikte oluşabilecek kısa devre akımı, dağıtım sistemi teçhizatının kısa devre akımı dayanma değerini aşamaz. İşletme koşullarının dışına çıkılması MADDE 9 – (1) Can ve mal emniyetinin sağlanması için, bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisi ile bağlantı ekipmanının, şebeke kaybı olması veya kısa devre arızası oluşması durumlarında Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenen koşullara uygun olarak dağıtım sistemiyle bağlantısının kesilmesi zorunludur. Üretim tesisi, bu durumların her birinde sistemde adalanmaya neden olmadan dağıtım sisteminden ayrılmalıdır. (2) Dağıtım şirketi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantı noktasındaki dağıtım sisteminin durumuna göre ilgili mevzuatta öngörülen işletme koşulları dışına çıkılmaması ve üretim tesisinin fliker etkisinin uygun seviyeye getirilebilmesi için ilave koruma tedbirlerinin alınmasını isteyebilir. Güç kalitesi MADDE 10 – (1) Üretim tesisi ve bağlantı ekipmanı, Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esaslarında belirlenen güç kalitesi parametrelerini ve elektromanyetik uyumluluk konusundaki standartları sağlamalıdır. (2) Evirici ile bağlanacak üretim tesislerinin, tasarımı sebebiyle dağıtım sistemine enjekte ettiği doğru akım miktarı üretim tesisinin anma akımının binde beşini geçemez. Teknik sorumluluk MADDE 11 – (1) Dağıtım sistemine AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması ve işletilmesi sorumluluğu üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Bu kapsamda; a) AG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar, b) YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin projelendirilmesi aşamasından başlamak üzere işletme süresince görev yapacak ilgili teknik mevzuata göre yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek zorunludur. (2) İşletme sorumlusu, üretim tesisi ve mütemmim cüzlerinin ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuata uygun olarak teçhiz edilmesi ve işletilmesine nezaretle görevlidir. Sorumlu olduğu mevzuata aykırılıklardan kaynaklanacak zararlardan işletme sahibi ile beraber müteselsilen sorumludur. Uyum, bakım ve testler MADDE 12 – (1) Üretim faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişi; dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin, dağıtım sistemine, bu Yönetmeliğe ve bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına uygun olduğunu aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde dağıtım şirketine bildirir; a) Üretim faaliyeti gösterecek gerçek veya tüzel kişi; üretim tesisine ait imalat testi veya sertifikaları içerecek şekilde gerekli tüm teknik verilerin ve parametrelerin yer aldığı bir uyum raporunu üretim tesisinin hizmete alınması ve senkronizasyonundan en az bir ay önce hazırlar. b) Üretim faaliyeti gösterecek gerçek veya tüzel kişi; dağıtım şirketi ile mutabık kaldığı bir test programı ve takvimi çerçevesinde, otomatik gerilim ve hız regülatörleri, diğer kontrol ve iletişim sistemleri üzerinde yapılacak hizmete alma testlerinin bir parçası olan açık ve yüklü devre ve fonksiyon testlerini dağıtım şirketi ile Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler gözetimi altında yapar. c) Üretim faaliyeti gösterecek gerçek veya tüzel kişi; testlerden elde edilen sonuçları ve kontrol sistemi parametrelerinin son ayarlarını içeren bir nihai uyum raporu hazırlar ve dağıtım şirketine sunar. (2) Üretim tesisine ilişkin imalat testleri ve dağıtım şirketi ile Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler gözetiminde yapılan fonksiyon testlerinden elde edilen sonuçlar, üretim tesisinin tip test raporunda sunulan veriler ile uyumlu olmak zorundadır. (3) Üretim faaliyeti gösteren gerçek ve tüzel kişi, üretim tesisinin bakımından sorumludur. Üretim tesisinin ve bağlantı sisteminin, imalatçıların bakım ve/veya rutin deney için verdiği zaman dilimlerinde ve bağlantı anlaşmasındaki hükümlere göre yapılacak periyodik bakımlarının ilgili teknik mevzuata göre yetkili teknik personel tarafından yapılması ve yaptırılan periyodik bakımlara ilişkin raporların dağıtım şirketine sunulması zorunludur. (4) Dağıtım şirketi, bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisi ile üretim tesisi ve bağlantı sisteminde yapılan bakım, test ve deneylerin bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygunluğunu denetleyebilir. Sayaçlar MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunması halinde, bağlantı anlaşmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta tüketici sayaçlarına ilişkin belirlenen özelliklere sahip ve çift yönlü ölçüm yapabilen sayaç takılır. (2) Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde bulunmaması halinde ise bağlantı anlaşmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta dengeleme ve uzlaştırma sisteminin gerektirdiği haberleşmeyi sağlayabilecek sayaçlar için belirlenen özelliklere sahip sayaç takılır. (3) Dağıtım sistemine bağlı her bir tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç bulundurulması zorunludur. Faturalamaya esas ölçüm noktası sisteme bağlantı noktasında birinci veya ikinci fıkraya uygun olarak tesis edilecek çift yönlü sayaçtır. İhtiyaç fazlası enerji MADDE 14 – (1) Dağıtım şirketi, bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyeti gösteren kişilerin dağıtım sisteminden çektikleri elektrik enerjisi miktarının tespiti ve faturalaması sırasında, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarını da tespit eder. (2) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaları esastır. Lisanssız üreticiler ikili anlaşma ile elektrik enerjisi satışı yapamazlar. (3) Bu Yönetmelik kapsamında, a) 4 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca gerçek veya tüzel kişilerce kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi, b) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca kurulan kojenerasyon tesislerinde üretilerek üretim tesisi ile aynı yerde kurulu tüketim tesislerinde tüketilemeyen elektrik enerjisi aynı kişinin uhdesindeki, üretim tesisiyle aynı yerde olmayan bir tüketim tesisinde de tüketilebilir. (4) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında kurulan kojenerasyon tesisleri ile aynı maddenin birinci fıkrası kapsamında gerçek kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesisleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin işletilmesi esnasında sisteme verilen fazla enerji için ödeme yapılmaz. (5) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tüzel kişiler tarafından, a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulan üretim tesislerinde üretilerek dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi, b) Tüketim tesisinden farklı yerde kurulan üretim tesislerinde üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde olmayan tüketim tesisi ya da tesislerinde, dağıtım sistemi kayıp oranları da dikkate alınarak belirlenecek tüketim miktarı tenzil edilerek her fatura dönemi için hesaplanacak tüketimi aşan kısmı perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından satın alınır. (6) Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi, birinci fıkra kapsamında yapılan tespit tarihini izleyen on işgünü içerisinde, dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası veya tüketimi aşan enerji miktarı ile enerji alımına esas birim fiyatı ilgili tüzel kişiye bildirilir. Beşinci fıkranın (b) bendi kapsamında üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için uygulanacak dağıtım sistemi kayıp oranı da ilgili bildirime eklenir. İlgili tüzel kişi tarafından düzenlenen fatura ilgili dağıtım şirketine tebliğ edilir. Dağıtım şirketi, gönderilen faturanın tebliğ tarihini izleyen on işgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili tüzel kişinin bildireceği banka hesabına yatırır. Dağıtım şirketinin ödemede temerrüde düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır. (7) Bir OSB dağıtım şebekesine bağlanan bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisi, OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından sayaç okuma yoluyla tespit edilerek bu enerjiyi almakla yükümlü bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketine bildirilir. (8) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulan üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde belirlenen fiyat; mikro kojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için, yürürlükteki Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı uygulanır. Üretim tesisinde kullanılan makine ve/veya elektro-mekanik aksamın yüzde yetmişbeşinin yerli üretim girdilerden oluştuğunun belgelendirilmesi halinde üreticinin beşinci fıkra kapsamında satın alınan elektrik enerjisine, tüketici niteliğine uygun abone grubuna uygulanan Kurul onaylı perakende satış tarifesi uygulanır. Yasaklar ve yaptırımlar MADDE 15 – (1) Dağıtım şirketleri, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisleri arasında ayrım yapamaz. (2) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında dengeleme birimi olamaz ve uygulamalara katılamazlar. (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ticarete konu edilemez, üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin dışında tüketime sunulamaz. Üretilen ve dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin dağıtım şirketi tarafından perakende satış lisansı kapsamında satın alınması bu hükmün istisnasıdır. (4) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişi dağıtım şirketi tarafından ihtar edilerek aykırılığın giderilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen süre zarfında da aykırılığın giderilmemesi durumunda, bu kişinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tüketim tesisinin sistemden enerji çekmesine engel olmayacak biçimde dağıtım şirketi tarafından engellenebilir. (5) Taraflar, anlaşmazlıkların çözümü amacıyla Kuruma başvurabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Diğer hükümler MADDE 16 – (1) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, üretim tesisinin kurulması için gerekli olan her türlü izin, ruhsat, onay ve benzeri belgeyi almakla yükümlüdür. (2) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için kamulaştırma talebinde bulunulamaz ve kamulaştırma yapılamaz. (3) Dağıtım şirketleri, bölgelerinde bulunan bu Yönetmelik kapsamında üretim faaliyeti başvurusunda bulunan, başvurusu olumlu sonuçlananlar ile olumsuz sonuçlananlar ve işletmeye girenleri kurulu gücü, üretim miktarı, kaynak türü, gerilim seviyesi, teknolojisi, il-ilçesi ve Kurumca belirlenecek diğer parametrelere uygun bildirimleri Kurumca belirlenecek formlarla her yılın Ağustos ayında Kuruma sunar. (4) YG seviyesinden bağlanması uygun görülen üretim tesislerinin bağlantı anlaşması tarihini izleyen azami iki yıl; AG seviyesinden bağlanması uygun görülen üretim tesislerinin bağlantı anlaşması tarihini izleyen azami bir yıl içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları kendiliğinden hükümsüz hale gelir. (5) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlı üretim tesislerinden beslenen ve üretim tesisi ile aynı yerde olan tüketim tesisleri için emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez. (6) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım lisansı sahibi kişilerce tahsil edilebilecek başvuru bedeli her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin ilgili mevzuat gereği ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır. Bağlantı ve sistem kullanım usul ve esasları GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtım şirketleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde Bağlantı ve Sistem Kullanım Usul ve Esasları ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında yer alacak genel hükümlere ilişkin tekliflerini Kuruma sunar. Lisans sahiplerinin hakları GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesislerinin lisans sahiplerinin başvuruları halinde lisanstan kaynaklanan dağıtım sistemine bağlantı hakları korunarak lisansları bedelsiz sona erdirilir. Yürürlük MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. www.resmi-gazete.org/tarih/20101203-3.htm
شما می توانید برق رایگان خود را برای سال های بسیاری را دریافت کنید …

آیا شما می خواهید برای اینکه از زمان و مقدار بالا در آینده از قبوض برق خود را نجات داد؟

شما مریض و خسته هستید و یک لایحه در اینجا و خط قدرت! بدون مجوز تولید برق 500 کیلو وات شش مقررات تازه تصویب (Luy)، شما می توانید صورت حساب خود را بدون بدون هیچ زحمتی از روش های صدور مجوز تنظیم مجدد یا کاهش بلافاصله از سال ماه اول.

علاوه بر این، به آن نیاز دارد توانایی برای فروش برق اضافی وجود دارد. سازمان توزیع برق شما در حال وابسته، در چارچوب مقررات هر کیلووات ساعت برق مصرف می کنید اگر شما را از شما. همان توزیع با سطح منطقه، تولید سیستم های انرژی خورشیدی که شما می توانید در یک مکان مختلف در خانه و دفتر مصرف نصب افست. اگر شما را در نظر میگیرد عمر مفید پانل های خورشیدی در حدود 50-60 سال سال به شما خواهد شد ارائه برق خود را از انرژی خورشیدی برای سال است.

آیا شما بدون برق؟ چند خط از شبکه من دور؟

در حال حاضر هیچ نیاز به نگرانی در مورد چگونه به انجام طراحی وجود دارد! بسته کاربر نهایی از منظومه شمسی ما طراحی شده برای نیازهای شما می تواند برق خود را با انتخاب مناسب ترین تولید، شما می توانید بدون اینکه وابسته به هر کسی که استفاده … نه در همه جا شما می توانید از برق خورشیدی بهره مند شوند. اگر شما در حال تجربه یک قطع برق و یا حل مسئله ولتاژ در آفتاب دوباره!

نصب یک بخش کسب و کار جدید در یک سرعت در حال افزایش است، شما نیاز ارزیابی فرصت های محلی خود را؟

در سال های اخیر به طور فزاینده و بخش کسب و کار سبز امیدوار مهم ورود به سیستم خوب در با یک سیستم فتوولتائیک است، شما می توانید فرصت در منطقه خود را ارزیابی کند. سازگار با محیط زیست تمیز و پایان ناپذیر منبع انرژی از خود استقلال و راحتی امکانات ما در حال حاضر بسیار آسان تر است.

دستور کار پیش نویس

تولید برق از انرژی خورشیدی

– مقدمه ای بر سیستم های انرژی خورشیدی

برق تولید برق فتوولتائیک اثر

ساختار و عملکرد سلول های خورشیدی

– تجهیزات مورد استفاده در سیستم های انرژی خورشیدی

سیستم قطعات عمومی

تجهیزات کمکی

– انواع سیستم های انرژی خورشیدی

(خارج از شبکه) مستقل از بی سیم سیستم های خورشیدی-PV چیست؟

شبکه های موازی (در شبکه) چه سیستم خورشیدی-PV است؟

– بررسی اجمالی از برنامه های کاربردی از پانل های خورشیدی

مناطق عمده برنامه چیست؟

به عنوان مثال نمای کلی آماده به سیستم بسته

– طراحی سیستم های انرژی خورشیدی

– اجرا و عملیات سیستم های انرژی خورشیدی

– بدون جواز انرژی خورشیدی قانون از پروژه

برق خورشیدی در عصر جدید، به تولید برق خود را

سیستم های تجسم و برنامه های کاربردی

– نمونه هایی در مدل تامین مالی پایدار

– مناطق جدید کسب و کار، اشتغال، سرمایه گذاری محلی نیروی کار و سود

تولید برق قوانین مربوط به مجوز به شرح زیر است:

نخست وزارت اداره کل توسعه قانونگذاری و انتشار

جمعه 2010 دسامبر 3

روزنامه

شماره: 27774

مقررات

بازار انرژی سازمان تنظیم مقررات:

در بدون مجوز تولید برق در بازار برق

مقررات

بخش

هدف، دامنه، پایه و تعاریف

هدف و دامنه

ماده 1 – (1) این مقررات بازار برق؛ تنها به ایجاد نیروگاه های تولید همزمان به منظور رفع نیازهای خود به اخذ مجوز از اشخاص حقیقی و حقوقی و معاف از تعهد به ایجاد یک شرکت که و ایجاد نیروگاه های میکرو تولید همزمان، ظرفیت نصب شده بر اساس منابع انرژی تجدید پذیر با حداکثر پنج صد کیلو وات کارخانه تولید واقعی و به دست آوردن مجوز از اشخاص حقوقی و معاف از تعهد از اختلاط روش به کار گرفته شوند و بر اساس بر اساس منابع انرژی تجدید پذیر قدرت نصب شده شامل حداکثر پنج صد کیلو وات تولید و قوانین فنی و مالی و روش های مورد سیستم از انرژی الکتریکی تولید شده در نهاد نیاز ایجاد تاسیسات تولید همزمان میکرو به کار گرفته شوند.

پشتیبانی

ماده 2 – (1) این مقررات مورخ 2001/2/20 و شماره 4628 بر اساس ماده 3 قانون تهیه شد.

تعاریف و اختصارات

ماده 3 – (1) در این مقررات،

الف) Adalan در: امکانات تولید از سیستم توزیع از جدایی فیزیکی از سیستم توزیع،

ب) AG: پرخاشگری از 1000 ولت و تحت تنش،

ج) ولتاژ: 230 ولت سیستم تک فاز شدت اثر شبکه، AG 400 سیستم V سه فاز، ارزش اسمی از شبکه های با ولتاژ HV با توجه به پورت،

د) اتصال: HV LV و یا سطح امکانات تولید از طریق یک تجهیزات حفاظت به سیستم توزیع متصل

د) سرعت اتصال: تجهیزات نسل بدون کمک اتصال کوتاه ارزش فعلی به سیستم توزیع سه فاز اتصال کوتاه در نقطه اتصال متصل به بخش جریان نامی از تاسیسات تولید به دست آمده خواهد اتصال به،

ه) دسترسی به تجهیزات: برای اتصال به سیستم توزیع از محوطه های صنعتی استفاده به
İşletmeler için Google ÇeviriÇevirmen Araç SetiWeb Sitesi ÇevirmeniGlobal Pazar Fırsatları Aracı
Google Çeviri HakkındaToplulukMobil
Google HakkındaGizlilik ve ŞartlarYardımGeri bildirim gönder