>
10.04.2024 - Aluminyumcuyuz & Alüminyum üzerine güncel bilgiler

DLH MARMARAY İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – Bina Alüminyum Pencerelerin YenilenmesiDLH Marmaray Region Management- Renevation of Aluminium Windows and DoorsDLH مرمرة المكتب الإقليمي اسطنبول – مبنى تجديد نافذة الألومنيومДЛХ Marmaray РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАМБУЛ – Строительство Обновление алюминиевого окнаDLH مارماری دفتر منطقه ای استانبول – ساختمان بازسازی پنجره آلومینیوم

aluminyumcuyuz

Yazarın şu ana kadar yazılmış 142 makalesi bulunuyor.

DLH MARMARAY İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – Bina Alüminyum Pencerelerin Yenilenmesi

BİK İlan No : ILN00418628
İlan tarihi : 24.08.2016
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler
DİRİLİŞ POSTASI 24.08.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/313154
Niteliği, Türü, Miktarı : (1 Kalem )DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasındaki Alüminyum Pencere ve Kapıların Yenilenmesi İşi
İhale Tarihi : 07.09.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü : Yapım İşi

DLH MARMARAY İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasındaki Alüminyum Pencere ve Kapıların Yenilenmesi İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/313154

1-İdarenin

a) Adresi : Burhan Felek Caddesi No:2 34668 Haydarpaşa KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163454070 – 2163365825
c) Elektronik Posta Adresi : dlh.marmaray@udhb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : (1 Kalem )DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasındaki Alüminyum Pencere ve Kapıların Yenilenmesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 07.09.2016 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 85 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarihli Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin B-III grubunda yer alan her türlü bakım onarım, tadilat ve/veya yeni yapım işler ile ihale konusu iş kapsamında tanımlanan işlere ait iş deneyim belgeleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

DLH Marmaray REGIONAL OFFICE ISTANBUL – Building Renewal of aluminum window

RCC Listing ID: ILN00418628
Posted: 24/08/2016
City: Istanbul / Uskudar
Published in Newspapers
Resurrection MAIL 24/08/2016
Other Active Ads in Newspapers
How do I participate in the tender INFORMATION SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE?
Tender Registration No. 2016/313154
The nature, type, quantity: (1 pen) DLH Marmaray Regional Directorate Service Renewal of aluminum windows and doors of the building job
Deadline: 09/07/2016 10:00
Tender Venue: Regional Directorate of DLH Marmaray
Bidding Procedure: 4734 ANNOUNCEMENT JCC OPEN BIDDING
Tender Type: Construction Work

DLH Marmaray ISTANBUL REGIONAL OFFICE

DLH Marmaray Regional Directorate Service Renewal of aluminum windows and doors in the building of the Public Procurement Law Business in 4734 will be awarded by open tender procedure according to Article 19. Details of the tender are listed below.

Tender Registration Number: 2016/313154

1-Administration

a) Address: Burhan Felek Caddesi No: 2 34668 Haydarpasa KADIKÖY / ISTANBUL
b) Telephone and fax number: 2163454070 – 2163365825
c) E-Mail Address: dlh.marmaray@udhb.gov.t
d) The tender document can be seen from the internet address: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-the subject of the tender construction work

a) Nature, type and amount of: (1 pen) DLH Marmaray Regional Directorate Service Renewal of aluminum windows and doors of the building job
Further information can be accessed from the ECAP administrative specifications included in the tender documents contained therein.
b) Place: DLH Marmaray Regional Office
c) Work beginning: from the date of signing the contract within 3 days
Work shall commence upon delivery of the place.
d) Work time: from site delivery sixty (60) calendar days.

3- Tender
a) Place: DLH Marmaray Regional Office
b) Date and Time: 09/07/2016 – 10:00

4. Requirements to participate in the tender and the documents required to apply for qualification evaluation criteria:
4.1. conditions and the documents required to participate in the tender:
4.1.1. According to the legislation of Chamber of Trade and / or Industry or Chamber of Tradesmen and Artisans or Profession Certificate.
4.1.1.1. If there is a real person, registered as commercial and / or industrial chambers or from the artisans and craftsmen from the room or by the relevant professional chamber, the first announcement the same year in which the tender date, indicates that the registration of documents,
4.1.1.2. In case of a legal person, which must be registered with the relevant legislation of Commerce and / or from the Chamber, the same year as the first announcement of the tender to date indicate that the registration of the legal body,
4.1.2. Signature statement or signature circular indicating the authority to bid.
4.1.2.1. In case of a real person, then notarized signature Declaration.
4.1.2.2. In case of a legal person, the partners of the entity according to its relevance, its members or founders of legal entities for the management of officials stating the latest situation shows Trade Registry Gazette, in the absence of this information is all a Trade Registry Gazette showing the Trade Registry Gazette or the issues related to display all of this information notary certified signatures and documents of the legal entity,
4.1.3. Form and content of the proposal letter to the Administrative Specification.

4.1.4. Form and content of the bid bond as defined in the Administrative Specifications.
With the approval of the administrative work 4.1.5İhal subject subcontractor employed. However, not all of the work to subcontractors.
4.1.6 The document presented to demonstrate work experience by a legal person, if they belong to a partner entity more than half of the shares, trade and industry chamber / chambers of commerce commercial register in the site or public accountants, certified public accountant or public accountant by financial advisors issued after the date of the first announcement and proof of this condition is preserved as a continuous backward recent years the date of issuance.
4.2. documents and the criteria that these documents related to the economic and financial qualification:
By the administration for the economic and financial qualification criteria not specified.
4.3. documents and the criteria that these documents related to professional and technical competence:
4.3.1. Work experience documents:
documents showing the work experience related to the subject matter of the tender or similar work for not less than 85% of the commitments under the consideration and proposed a contract that cost over the last fifteen years.
4.4.B to be accepted as similar work in similar jobs and tenders shall be considered equivalent jobs in engineering and architecture departments:
4.4.1. works will be accepted as similar work in this tender:
Dated 11.06.2011 Works in similar business groups notified of B-III groups located in every kind of maintenance, modifications and / or new construction works started work as defined under the tender subject of work experience certificates
4.4.2. Comparable to similar work in engineering or architecture department:
Civil Engineering or Architecture
most advantageous tender in terms 5.Ekonomik will only be determined on the basis of price.
6. Only domestic bidders may participate in the tender.
7. tender document and the purchase:
7.1. The tender document can be seen at the administration and 50 TRY (Turkish Lira) can be purchased at the Regional Directorate of money DLH Marmaray.
7.2. purchase of tender document, which will submit bids or by using e-signature via ECAP downloads are required.
8. Bids can be delivered by hand to the bidding date and time up to DLH Marmaray Regional Office address, the same address or sent via registered mail return receipt requested.
9. Bidders bids, will give over the lump sum turnkey basis. Auction results, on a lump sum turnkey contract will be awarded to the tenderer. In this tender, shall be submitted for the whole work.
10. Bidders shall submit bid bond in the amount to be determined, but not less than 3% of the tender price.
11. The period of validity of the bids submitted from the date of the tender 60 (sixty) calendar days.
12. Consortia can not submit the tender offer.
13. Other matters:
Coefficient to be applied in the tender Limit Values ​​(N) 1
Lead is found to be below the limit value the willingness of bids, unintentional statement provided for in Article 38 of the Law will be rejected.DLH مرمرة المكتب الإقليمي اسطنبول – مبنى تجديد نافذة الألومنيوم

مجلس قيادة الثورة رقم العقار: ILN00418628
تاريخ النشر: 24/08/2016
المدينة: اسطنبول / أوسكودار
نشرت في الصحف
القيامة MAIL 24/08/2016
الإعلانات النشطة الأخرى في الصحف
كيف يمكنني المشاركة في معلومات العطاء اشتراء معينة إشعار؟
مناقصة رقم التسجيل 2016/313154
طبيعة ونوع وكمية: (1 من ركلة جزاء) DLH مرمرة الإقليمية الخدمة مديرية تجديد النوافذ والأبواب من الألومنيوم من العمل بناء
الموعد النهائي: 2016/09/07 10:00
مناقصة المكان: المديرية الاقليمية للDLH مرمرة
إجراءات تقديم العطاءات: 4734 إعلان عن JCC تقديم العطاءات
نوع العطاء: العمل البناء

DLH مرمرة اسطنبول المكتب الإقليمي

وسيتم منح DLH مرمرة الإقليمية الإدارة العامة للتجديد النوافذ والأبواب من الألومنيوم في بناء قانون المشتريات الحكومية الأعمال في 4734 من قبل إجراء مناقصة مفتوحة وفقا للمادة 19. وترد معلومات مفصلة بشأن مناقصة أدناه.

مناقصة رقم التسجيل: 2016/313154

1-الإدارة

أ) عنوان: برهان Felek قديسي رقم: 2 34668 حيدر باشا KADIKÖY / اسطنبول
ب) هاتف وفاكس رقم: 2163454070 حتي 2163365825
ج) عنوان البريد الإلكتروني: dlh.marmaray@udhb.gov.t
د) يمكن أن ينظر إلى وثيقة العطاء من عنوان الإنترنت: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-موضوع أعمال البناء العطاء

أ) طبيعة ونوع وكمية من: (1 من ركلة جزاء) المديرية الجهوية DLH مرمرة خدمة تجديد النوافذ والأبواب من الألومنيوم من العمل بناء
يمكن الوصول إليها مزيد من المعلومات عن المواصفات الإدارية ECAP تضمينها في وثائق المناقصة الواردة فيه.
ب) المكان: مكتب DLH مرمرة الإقليمي
ج) بداية العمل: من تاريخ توقيع العقد في غضون 3 أيام
يجب العمل يبدأ عند تسليم مكان.
د) وقت العمل: من تسليم الموقع الستين (60) يوما.

3- المناقصة
أ) المكان: مكتب DLH مرمرة الإقليمي
ب) التاريخ والوقت: 2016/09/07 – 10:00

4. متطلبات للمشاركة في العطاء والوثائق المطلوبة لتقديم طلب للحصول معايير التقييم التأهيل:
4.1. الشروط والمستندات المطلوبة للمشاركة في العطاء:
4.1.1. وفقا للتشريعات المعمول بها غرفة التجارة و / أو الصناعة أو غرفة التجار والحرفيين أو شهادة المهنة.
4.1.1.1. إذا كان هناك شخص حقيقي، ترخيص غرف التجارية و / أو الصناعية أو من الحرفيين والحرفيين من غرفة أو غرفة المهنية ذات الصلة، وإعلان الأول من العام نفسه فيه تاريخ العطاء، ويشير إلى أن تسجيل وثائق،
4.1.1.2. في حالة وجود شخص اعتباري، والتي يجب أن تكون مسجلة في التشريعات ذات الصلة التجارة و / أو من غرفة، وهو نفس العام، باعتبار أن الإعلان الأول للعطاء حتى الآن تشير إلى أن تسجيل الهيئة القانونية،
4.1.2. بيان التوقيع أو التعميم توقيع بيان السلطة لتقديم عطاءات.
4.1.2.1. إذا كان هناك شخص حقيقي، ثم موثقة بيان التوقيع.
4.1.2.2. في حالة وجود شخص اعتباري، شركاء الكيان فقا لأهميتها أو أعضائه أو مؤسسي الكيانات القانونية لإدارة المسؤولين تفيد آخر تطورات الوضع معارض الجريدة التسجيل، في حالة عدم وجود هذه المعلومات هو كل الجريدة السجل التجاري تبين الجريدة السجل التجاري أو القضايا ذات الصلة لعرض كل هذه المعلومات توقيع شهادة التوثيق والوثائق الكيان القانوني،
4.1.3. شكل ومضمون الرسالة اقتراح المواصفات الإدارية.

4.1.4. شكل ومضمون الكفالة كما هو محدد في المواصفات الإدارية.
مع موافقة الإداري 4.1.5İhal عمل موضوع الباطن العاملين. ومع ذلك، ليس كل من عمل من الباطن.
4.1.6 وثيقة قدمت لإثبات الخبرة في العمل من قبل شخص اعتباري، إذا كانوا ينتمون إلى كيان شريك أكثر من نصف غرفة سهم والتجارة والصناعة / غرف التجارة السجل التجاري في الموقع أو المحاسبين العموميين، محاسب أو محاسب من قبل المستشارين الماليين صدر بعد الحفاظ على تاريخ أول إعلان ودليل على هذا الشرط باعتباره السنوات الأخيرة المتخلفة مستمرة من تاريخ صدوره.
4.2. وثائق والمعايير أن هذه الوثائق المتعلقة التأهيل الاقتصادي والمالي:
لمعايير التأهيل الاقتصادية والمالية التي تحددها الإدارة.
4.3. وثائق والمعايير أن هذه الوثائق المتعلقة الكفاءة المهنية والتقنية:
4.3.1. العمل الوثائق تجربة:
وثائق تظهر الخبرة في العمل ذات الصلة بموضوع العطاء أو عمل مماثل مدة لا تقل عن 85٪ من الالتزامات المنصوص عليها في الاعتبار، واقترح عقد التي تكلف على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
4.4.B يراد اعتماده على عمل مماثل في الوظائف والمناقصات المشابهة يعتبر وظيفة تعادل في أقسام الهندسة والهندسة المعمارية:
4.4.1. لن يتم قبول الأعمال كما عمل مماثل في هذه المناقصة:
التي المؤرخة الأشغال 2011/11/06 في مجموعات تجارية متشابهة أخطر الجماعات B-III الموجود في كل نوع من الصيانة والتعديلات و / أو أعمال البناء الجديدة العمل على النحو المحدد في العطاء موضوع شهادات الخبرة في العمل
4.4.2. مشابه لعمل مماثل في قسم الهندسة أو الهندسة المعمارية:
الهندسة المدنية أو الهندسة المعمارية
الأكثر عطاء متميز من حيث لن يتم تحديد 5.Ekonomik على أساس السعر.
قد يشارك 6. مقدمي العطاءات فقط المحلية في المناقصة.
7. وثيقة العطاء وشراء:
7.1. يمكن أن ينظر إلى وثيقة العطاء في الإدارة و50 TRY (الليرة التركية) يمكن شراؤها في المديرية الجهوية للمال DLH مرمرة.
7.2. يطلب شراء كراسة الشروط، التي ستقدم العطاءات أو باستخدام التوقيع الإلكتروني عن طريق تنزيل ECAP.
يمكن أن يتم تسليم 8. العروض باليد إلى تاريخ تقديم العطاءات، والوقت ما يصل إلى عنوان المكتب الإقليمي DLH مرمرة، نفس العنوان أو إرسالها عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.
9. مزايد العطاءات، وسوف يعطي على أساس مبلغ مقطوع تسليم المفتاح. وسيتم منح نتائج المزاد، على عقد تسليم المفتاح بمبلغ مقطوع لمقدم العطاء. في هذه المناقصة، يجب تقديمه لهذا المنصب بأكملها.
10. العارض تقديم التأمينات الأولية في مبلغ يتم تحديده، ولكن ليس أقل من 3٪ من سعر العطاء.
11. مدة صلاحية العروض المقدمة من تاريخ العطاء أيام 60 (ستين) التقويم.
12. اتحادات لا يمكن تقديم عرض الشراء.
13. مسائل أخرى:
معامل ليتم تطبيقها في قيم الحد العطاء (N) 1
وجدت المبادرة أن تكون أقل من قيمة الحد استعداد العطاءات، وبيان غير مقصود المنصوص عليها في المادة 38 من القانون سيتم رفضه.ДЛХ Marmaray РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАМБУЛ – Строительство Обновление алюминиевого окна

RCC Листинг ID: ILN00418628
Добавлено: 24/08/2016
Город: Стамбул / Ушкудар
Опубликованных в газетах
Воскресенский MAIL 24/08/2016
Другие активные объявления в газетах
Как принять участие в тендерной информации КОНКРЕТНЫЕ ТОРГАХ?
Тендер Регистрационный № 2016/313154
Характер, тип, количество: (1 ручка) ДЛХ Marmaray Региональный сервисный директорат Возобновление алюминиевых окон и дверей работы здания
Срок подачи заявок: 09/07/2016 10:00
Тендер Место проведения: Региональное управление ДЛХ Marmaray
Торговая процедура: 4734 АНОНС ОКК открытого конкурса
Тендер Тип: строительные работы

ДЛХ Marmaray СТАМБУЛ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

ДЛХ Marmaray Региональное управление служба обновления алюминиевых окон и дверей в здании государственных закупок юридического бизнеса в 4734 будут награждены открытой тендерной процедуры в соответствии со статьей 19. Более подробная информация относительно тендера перечислены ниже.

Тендер регистрации: 2016/313154

1-администрирования

а) Адрес: Бурхан Фелек Caddesi No: 2 34668 Хайдарпаса KADIKÖY / СТАМБУЛ
б) номер телефона и факса: 2163454070 – 2163365825
с) E-Mail: dlh.marmaray@udhb.gov.t
d) Конкурсная документ можно увидеть из Интернета по адресу: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-предметом тендера строительных работ

а) характер, тип и количество: (1 ручка) ДЛХ Marmaray Региональное управление служба обновления алюминиевых окон и дверей из работы здания
Дополнительную информацию можно получить из административных спецификаций РКУП, включенных в тендерной документации, содержащихся в нем.
б) Место: ДЛХ Marmaray Региональное бюро
в) начало работы: с даты подписания договора в течение 3-х дней
Работа начинается после доставки на место.
d) Время работы: с момента поставки сайта шестидесяти (60) календарных дней.

3- Тендерные
а) Место проведения: ДЛХ Marmaray Региональное бюро
б) Дата и время: 09/07/2016 – 10:00

4. Требования к участию в тендере и документы, необходимые для применения критериев оценки квалификации:
4.1. условия и документы, необходимые для участия в тендере:
4.1.1. В соответствии с законодательством палаты торговли и / или промышленности или палаты Торговцы и Ремесленники или профессии сертификат.
4.1.1.1. Если есть реальный человек, зарегистрированных в качестве коммерческих и / или промышленных палат или из ремесленников и мастеров из комнаты или соответствующей профессиональной камерой, первое объявление в том же году, в котором дата проведения торгов, указывает на то, что оформление документов,
4.1.1.2. В случае юридического лица, которое должно быть зарегистрировано в соответствующем законодательстве торговли и / или из камеры, в том же году в качестве первого объявления тендера на сегодняшний день свидетельствуют о том, что регистрация юридического лица,
4.1.2. Заявление подписи или подпись круговой с указанием полномочий для участия в торгах.
4.1.2.1. Если есть реальный человек, то нотариально заверенное заявление подпись.
4.1.2.2. В случае юридического лица, партнеры субъекта в соответствии с его актуальности, ее членами или учредителями юридических лиц для управления должностных лиц с указанием последней ситуации показывает Trade Gazette реестра, при отсутствии этой информации все это реестра Gazette Trade показывая Вестнике Торгового реестра или вопросы, связанные с отображения всей этой информации нотариально заверенной подписи и документы юридического лица,
4.1.3. Форма и содержание заявки письме к Административному спецификации.

4.1.4. Форма и содержание облигации ставки, как это определено в Административных спецификации.
С одобрения административной работы 4.1.5İhal субъекта субподрядчика занятого. Тем не менее, не все работы субподрядчикам.
4.1.6 В документе представлены для демонстрации опыта работы юридическим лицом, если они принадлежат к партнеру лица более половины акций, торгово-промышленной палаты / торговые палаты коммерческого регистра в сайте или общественных бухгалтеров, дипломированного бухгалтера или бухгалтера финансовых консультантов выдается после того, как дата первого анонса и доказательство этого условия сохраняется как непрерывный отсталыми последние годы дата выдачи.
4.2. документы и критерии, по которым эти документы, связанные с экономической и финансовой квалификации:
по экономическим и финансовым критериям квалификации, установленные Администрацией.
4.3. документы и критерии, по которым эти документы, связанные с профессиональной и технической компетенции:
4.3.1. Работа опыт документов:
документы, подтверждающие опыт работы, связанный с предметом конкурса или аналогичной работы на срок не менее 85% от обязательств по рассмотрению и предложил контракт, который стоит за последние пятнадцать лет.
4.4.B быть приняты в качестве подобной работы в аналогичных работах и ​​тендерах, считаются эквивалентными рабочих мест в инженерных и архитектурных отделов:
4.4.1. Работы будут приниматься в качестве подобной работы в данном конкурсе:
Датированные 11.06.2011 Работы в аналогичных бизнес-групп уведомили групп B-III, расположенных во всех видах технического обслуживания, модификации и / или новых строительных работ приступили к работе в соответствии с определением предмета тендера сертификатов опыт работы
4.4.2. Сопоставимые с аналогичной работой в инженерной или архитектуры отдела:
Гражданское строительство или Архитектура
наиболее выгодное предложение с точки зрения 5.Ekonomik будет определяться только на основе цены.
6. Только отечественные участники могут участвовать в тендере.
7. тендерной документации и закупка:
7.1. Тендерной документации можно увидеть на администрации и 50 TRY (Турецкая лира) можно приобрести в региональном управлении денег DLH Marmaray.
7.2. приобретение тендерной документации, которая будет подавать заявки или с помощью электронной подписи с помощью загрузки РКУП требуется.
8. Конкурсные предложения могут быть доставлены вручную на дату торгов и время до ДЛХ Marmaray Регионального бюро адрес, по тому же адресу или отправлены по почте заказным письмом уведомлением о вручении.
9. Участники торгов ставки, даст более основу единовременной выплаты под ключ. Результаты аукциона, по контракту под ключ единовременной будет присужден претенденту. В этом конкурсе, то он должен быть представлен для всей работы.
10. Претенденты должны представить залога в сумме, которая будет определена, но не менее 3% от цены тендерной заявки.
11. Срок действия заявок, поданных от даты проведения тендера 60 (шестьдесят) календарных дней.
12. консорциумы не может подать тендерное предложение.
13. Прочие вопросы:
Коэффициент для применения в тендере предельных значений (N) 1
Свинец оказывается ниже предельного значения готовность заявок, непреднамеренное заявление, предусмотренное в статье 38 Закона, будут отклонены.DLH مارماری دفتر منطقه ای استانبول – ساختمان بازسازی پنجره آلومینیوم

RCC مثال ID: ILN00418628
ارسال شده در: 24/08/2016
شهرستان: İstanbul / ÜSKÜDAR
منتشر شده در روزنامه
قیامت MAIL 24/08/2016
دیگر آگهی های فعال در روزنامه
چگونه در اطلاعات مناقصه ها و مزایده تدارکات و مقررات خاص شرکت کنم؟
مناقصه شماره ثبت 2016/313154
ماهیت، نوع، مقدار: (1 قلم) DLH مارماری منطقه اداره تمدید سرویس پنجره های آلومینیومی و درب کار ساختمان
آخرین مهلت: 2016/09/07 10:00
محل برگزاری مناقصه: اداره منطقه ای از DLH مارماری
مناقصه روش: 4،734 اطلاعیه JCC OPEN مناقصه
نوع مناقصه: کار ساخت و ساز

DLH مارماری استانبول دفتر منطقه ای

DLH مارماری منطقه اداره تمدید سرویس پنجره های آلومینیومی و درب در ساختمان از تدارکات دولتی قانون کسب و کار در 4734 خواهد شد مناقصه باز به استناد ماده 19 تعلق می گیرد. اطلاعات دقیق در مورد مناقصه به شرح زیر است.

مناقصه شماره ثبت: 2016/313154

1-اداره

الف) نشانی: برهان Felek Caddesi خیر: 2 34،668 Haydarpasa KADIKOY / ISTANBUL
ب) تلفن و شماره فکس: 2163454070-2163365825
ج) آدرس ایمیل: dlh.marmaray@udhb.gov.t
د) اسناد مناقصه را می توان از آدرس اینترنت دیده می شود: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-موضوع مناقصه کار ساخت و ساز

الف) طبیعت، نوع و مقدار: (1 قلم) DLH مارماری اداره منطقه تمدید سرویس پنجره های آلومینیومی و درب کار ساختمان
اطلاعات بیشتر را می توان از مشخصات اداری ECAP در اسناد مناقصه مندرج در آن قابل دسترسی است.
ب) محل: دفتر DLH مارماری منطقه
ج) کار آغاز: از تاریخ امضای قرارداد ظرف 3 روز
کار باید پس از تحویل از محل آغاز شود.
د) زمان کار: از تحویل سایت شصت (60) روز.

3- مناقصه
الف) محل: دفتر DLH مارماری منطقه
ب) تاریخ و زمان: 2016/09/07 – 10:00

4. نیاز به شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز برای معیارهای ارزیابی صلاحیت اعمال می شود:
4.1. شرایط و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مناقصه:
4.1.1. با توجه به قانون از اتاق تجارت و / یا صنعت و یا اتاق تجار و صنعتگران و یا گواهی حرفه.
4.1.1.1. در صورتی که یک فرد واقعی، ثبت نام به عنوان اتاق بازرگانی و / یا صنعتی یا از صنعتگران و صنعتگران از اتاق و یا توسط اتاق های حرفه ای مرتبط وجود دارد، اولین اعلان در همان سال که در آن تاریخ مناقصه، نشان می دهد که ثبت نام از اسناد،
4.1.1.2. در مورد یک شخص حقوقی، که باید با قوانین مربوطه بازرگانی و / یا از اتاق ثبت نام، در همان سال به عنوان اولین اعلام مناقصه به تاریخ نشان می دهد که ثبت نام از بدن حقوقی،
4.1.2. بیانیه امضا و یا دایره امضای نشان اقتدار به پیشنهاد.
4.1.2.1. در صورتی که یک فرد واقعی وجود دارد، عبارت امضای محضری.
4.1.2.2. در مورد یک شخص حقوقی، شرکای نهاد با توجه به ارتباط آن، اعضا و یا بنیانگذاران اشخاص حقوقی برای مدیریت مقامات بیان آخرین وضعیت خود را نشان می دهد تجارت رجیستری روزنامه، در صورت عدم وجود این همه اطلاعات یک تجارت رجیستری روزنامه نشان دادن تجارت رجیستری روزنامه و یا مسائل مربوط به نمایش تمام این اطلاعات امضا گواهی دفتر اسناد رسمی و اسناد از نهاد قانونی،
4.1.3. شکل و محتوای این نامه پیشنهاد به مشخصات اداری.

4.1.4. شکل و محتوای باند پیشنهاد در مشخصات اداری تعریف شده است.
با تصویب اداری 4.1.5İhal کار مقاطعه کار فرعی موضوع استفاده شده است. با این حال، همه از کار به پیمانکاران فرعی.
4.1.6 متن حاضر به داشتن سابقه کار توسط یک شخص حقوقی، اگر آنها به یک نهاد شریک تعلق بیش از نیمی از اتاق سهام، تجارت و صنعت / اتاق های بازرگانی ثبت تجاری در سایت و یا حسابداران، حسابدار یا حسابدار عمومی توسط مشاوران مالی صادر شده پس از تاریخ اعلام اول و اثبات این شرایط را تحت عنوان سال های اخیر رو به عقب به طور مداوم حفظ تاریخ صدور.
4.2. اسناد و معیار است که این اسناد مربوط به صلاحیت مالی و اقتصادی:
برای معیار توانمندی اقتصادی و مالی مشخص شده توسط دولت.
4.3. اسناد و معیار است که این اسناد مربوط به صلاحیت حرفه ای و فنی:
4.3.1. کار اسناد تجربه:
اسناد نشان تجربه کاری مربوط به موضوع مناقصه و یا کار مشابه برای کمتر از 85 درصد از تعهدات تحت نظر و پیشنهاد یک قرارداد که بیش از پانزده سال گذشته هزینه.
4.4.B به عنوان کار مشابه در شغل ها و مناقصه های مشابه پذیرفته می شود باید در نظر گرفته شود شغل معادل در مهندسی و معماری گروه:
4.4.1. آثار به عنوان کار مشابه در این مناقصه پذیرفته:
مورخ آثار 2011/6/11 در گروه کسب و کار مشابه اطلاع از گروه B-III واقع در هر نوع تعمیر و نگهداری، تغییرات و / یا کار ساخت و ساز جدید به کار آغاز شده به عنوان با موضوع مناقصه از گواهی سابقه کار تعریف شده
4.4.2. مقایسه کار مشابه در مهندسی یا معماری بخش:
مهندسی عمران یا معماری
ترین مناقصه به نفع در 5.Ekonomik تنها بر اساس قیمت تعیین می شود.
6. فقط داخلی ممکن است در مناقصه شرکت کنند.
7. اسناد مناقصه و خرید:
7.1. سند مناقصه را می توان در دولت دیده می شود و 50 TRY (لیره ترکیه) را می توان در اداره منطقه از پول DLH مارماری خریداری شده است.
7.2. خرید اسناد مناقصه، مناقصه که ارائه خواهد شد و یا با استفاده الکترونیکی امضا از طریق دریافت ECAP مورد نیاز است.
8. داوطلبی می توان با دست به تاریخ مناقصه و زمان تا آدرس DLH مارماری دفتر منطقه ای، به همان آدرس تحویل و یا از طریق پست الکترونیکی ثبت شده دریافت بازگشت درخواست ارسال می شود.
9. داوطلبان مناقصه، بیش اساس توده جمع کلید در دست بدهد. نتایج مزایده، در یک قرارداد کلید در دست یکجا خواهد شد به مناقصه تعلق می گیرد. در این مناقصه، آن را باید برای کل کار کنید.
10. داوطلبان باید باند پیشنهاد در مقدار ارسال به تعیین خواهد شد، اما نه کمتر از 3٪ از قیمت مناقصه.
11. مدت اعتبار پیشنهادات ارائه شده از تاریخ مناقصه روز 60 (شصت) تقویم.
12. کنسرسیومها می توانید پیشنهاد مناقصه تسلیم نیست.
13. دیگر مسائل:
ضریب به در ارزش مناقصه محدود (N) اعمال شود 1
سرب یافت به زیر مقدار آن از حد باشد تمایل مناقصه، بیانیه ای غیر عمدی در ماده 38 قانون ارائه رد خواهد شد.